Přejít k obsahu

Doktorské studium - obor Mezinárodní vztahy

Studenti doktorského studijního programu sestavují na začátku studia svůj individuální studijní plán vycházející z rámcového studijního plánu oboru. Zároveň v průběhu celého studia průběžně realizují výzkumné aktivity orientované na téma disertační práce. Student si rovněž volí jeden z nabízených volitelných bloků: Management a transformace konfliktů, Rozvojová studia, Evropská studia či Stát a státnost v mezinárodním systému.

Doktorské studium v oboru Mezinárodní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu ZČU a Pravidly pro studium v prezenční formě formě studia v doktorském studijním programu Mezinárodní vztahy.

Státní doktorská zkouška sestává z obhajoby tezí disertační práce a zkoušek z oborobého základu a podoborové specializace. Více informací naleznete zde.

Patička