Přejít k obsahu

Odevzdávání diplomových prací

Termín pro odevzdání diplomové práce je v akademickém roce 2019/20 stanoven následovně: 

  • 22. května 2020

Práci odevzdejte elektronicky prostřednictvím Portálu a tištěnou verzi v pevných deskách je nutné odevzdat ve výše uvedeném termínu v JJ 309, viz pokyny pro odevzdání bakalářské práce.

Další pokyny pro odevzdání diplomové práce najdete zde.

Vzory desek práce, titulní strany a prohlášení naleznete zde. Vzory patitulních stran pro jednotlivé navazující obory naleznete zde.


Zadávání témat diplomových prací

V návaznosti na zrušení standardních konzultačních hodin dochází k následující úpravě procesu zadávání témat závěrečných prací: Po zapsání na téma závěrečné práce je třeba obrátit se na vedoucího uvedeného u daného tématu emailem, v němž student uvede, na jaké téma se zapsal, jaký studuje obor, jakými disponuje jazykovými kompetencemi. Student rovněž nastíní svoji představu o zpracování tématu, cílech a struktuře práce (tj. jádro/kostru projektu). Vedoucí studentův návrh posoudí a vedení práce přijme/odmítne. V případě přijetí student následně zpracuje projekt závěrečné práce, opět s využitím konzultace s vedoucím prostřednictvím emailu.

Projekty závěrečných prací se v tomto roce nebudou odevzdávat v tištěné podobě s podpisem vedoucího. Poté, co vedoucí práce studentovi v rámci emailové komunikace sdělí, že projekt v dané podobě akceptuje, student projekt v elektronické podobě odešle studijní asistentce KAP Mgr. Aleně Tvrdé spolu s emailem, v němž je souhlasné vyjádření vedoucího práce obsaženo.

Děkuji za spolupráci v těchto mimořádných podmínkách.

17. března 2020, Petr Jurek


Proces získávání témat diplomových prací je obdobný jako v případě bakalářských prací. Získat téma diplomové práce lze dvojím způsobem - buď zapsáním na jedno z témat vypsaných vyučujícími, nebo navržením vlastního tématu. Standardní cestou k získání tématu diplomové práce je zapsání na jedno z témat vypsaných vyučujícími Katedry politologie a mezinárodních vztahů. Seznam témat včetně informace o jejich dostupnosti bývá každoročně zveřejňován níže na této stránce. Možnost navrhnout individuální téma diplomové práce je určena vynikajícím studentům s jasně vyhraněným zájmem a dobrou orientací v problematice, které se navržené individuální téma týká. Základní podmínkou úspěšného získání tématu diplomové práce (oběma výše uvedenými cestami) je zpracování projektu diplomové práce, který bude akceptován radou studijního programu. Termíny související s procesem zadávání témat a vypracovávání projektů jsou každoročně oznámeny ve výzvě k podávání projektů diplomových prací (viz odkaz níže).

Výzva k podávání projektů diplomových prací
(pro studenty, kteří budou mít v ak. roce 2020/21 zapsaný předmět Diplomový seminář)

Zadávání témat vypsaných vyučujícími KAP je technicky řešeno pomocí aplikace v Portálu. Postup je následující: V níže uvedené tabulce najdete seznam témat vypsaných akademickými pracovníky KAP. Seznam pročtěte a vyberte si téma, které vás zaujalo a zároveň koresponduje s oborem, který studujete (základní pomůckou při úvahách o tom, zda zvolené téma zapadá do vámi studovaného oboru, je obsah profilových předmětů zahrnutých ve vašem studijním plánu). V momentě, kdy máte téma vybráno, si jej musíte elektronicky zarezervovat (postup viz níže). Rezervaci je možné provádět od pondělí 23. března 2020 od 12:00. Tato rezervace ještě neznamená, že jste téma získali - následně je nutné v nejbližších konaných konzultačních hodinách osobně navštívit vyučujícího a nastínit mu svou představu o zpracování tématu (vyučující může také ověřit, zda máte pro řádné zpracování tématu patřičné předpoklady, zejm. jazykové). S návštěvou neotálejte, pokud se nedostavíte na konzultační hodiny bezprostředně následující po elektronické rezervaci tématu, může být rezervace zrušena. Zásadně nechoďte s vyučujícím konzultovat téma bez předchozí elektronické rezervace - bez ní totiž není pro vyučujícího technicky možné vás na téma zapsat. Pokud vyučující na základě konzultace s vedením práce souhlasí, potvrdí vaši registraci na téma v Portálu. Pro definitivní získání tématu pak musíte ve spolupráci s vedoucím zpracovat projekt diplomové práce a odevzdat ho do požadovaného termínu (termín a vzor projektu viz ve výše uvedené výzvě k podávání projektů).

Pokud vyučující na základě konzultace vedení práce na vámi zvolené téma odmítne, vracíte se v celém procesu na začátek (musíte si vybrat jiné téma, elektronicky se na něj registrovat a dostavit se na konzultaci s vyučujícím).

Jeden student nemůže mít v jednom okamžiku rezervováno více témat. Na jednom tématu může být v jednom okamžiku registrován pouze jeden student. Pozor - registrace na téma dosud nepotvrzená vyučujícím se do níže uvedené tabulky nepromítne (téma bude nadále zobrazeno jako volné, dokud vedoucí nepotvrdí vedení na základě diskuse v konzultačních hodinách), proto dostupnost ověřujte vyhledáním tématu v Portálu (platí, že pokud je možné se na téma registrovat, tj. v Portálu se objeví příslušné tlačítko, je téma skutečně volné).

Pokud neodevzdáte do termínu uvedeného ve výzvě k podávání projektů akceptovatelný projekt diplomové práce podepsaný vedoucím práce, bude vám v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU v Plzni téma práce přiděleno vedoucím katedry.

Po akceptování projektu DP je třeba vyplnit údaje o práci podle postupu popsaného zde.

Požadavek dostavit se osobně na konzultační hodiny se nevztahuje pouze na studenty, kteří jsou v době zadávání témat na studijním pobytu v zahraničí. Tito studenti mohou po elektronické rezervaci tématu nastínit svou představu o zpracování práce emailem.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na studijní asistentku KAP Mgr. Alenu Tvrdou.

 

Postup rezervace tématu

1. Vyberte si téma z níže uvedeného seznamu.

2. Klikněte na tento odkaz a přihlašte se pomocí Orion uživatelského jména a hesla.

3. Klikněte na kartu "Hledání témat" a zadejte příjmení vyučujícího, který vypsal vámi vybrané téma - zobrazí se seznam všech témat vypsaných vyučujícím.

4. Klikněte na téma (název práce), o které máte zájem.

5. Klikněte na "Registrovat se na téma".

 

Vypsaná témata a informace o jejich dostupnosti viz níže v tabulce (2019/20).

2019/2020

Téma Typ Vedoucí  
Regionální politika Evropské unie a země V4 (2014-2018) Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Rule of law jako nový fenomén v evropské politice Diplomová Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Analýza soukromých toků rozvojové a humanitární pomoci z České republiky Diplomová Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Security-development nexus a jeho praktické projevy v mezinárodní politice Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Role USA v boji proti globálnímu terorismu - příklad Afghánistánu Diplomová Tvrdá Alena, Mgr. volná
Globální teroristické organizace: komparace Al-Káidy a Islámského státu Diplomová Tvrdá Alena, Mgr. volná
Systém sociálního kreditu v Čínské lidové republice a jako nástroj tvorby a vynucování "normality" Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Špatná občanská společnost - odvrácená tvář občanství Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Role USA v boji proti globálnímu terorismu - příklad Afghánistánu Diplomová Tvrdá Alena, Mgr. volná
Reflexe Mnichovské smlouvy v americké zahraniční politice Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Kolektivní správa mezinárodních vodních toků. Modely, problémy, úspěch Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
"Proč nejsem feministkou?": kritická teorie současného feminismu Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Motivace států k ratifikaci lidskoprávních úmluv Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Dopady brexitu na diskurz o skotské nezávislosti Diplomová Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Bonus pro vítěze v evropských volebních systémech Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Rule of law jako nový fenomén v evropské politice Diplomová Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Populismus jako způsob politické performance Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Stát jako firma - analýza projevů Andreje Babiše Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Aktivita českých volebních kandidátů na online sociálních sítích Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Banální nacionalismus - teorie nebo praktický příklad či komparace. Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Přechod od jednomyslnosti ke kvalifikované většině ve vnějších vztazích EU Diplomová Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Obrana multikulturalismu a post-multikulturalismus. Will Kymlicka a jeho kritici. Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Analýza soukromých toků rozvojové a humanitární pomoci z České republiky Diplomová Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Institut veřejného ochránce práv v českém politickém systému Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Úvahy o vztahu sportu a politiky v českém kontextu Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Hospodářské přínosy poskytování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci pro Českou republiku Diplomová Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Neoliberální politická praxe v ČR Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Metodologické limity interpretace významu sloves v analýze metafor Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Pozice vybraných aktérů při jednáních o novém rozpočtu Evropské unie Diplomová Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Regionální disparity ve Švédsku a regionální politika Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Banální nacionalismus a online sociální sítě Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Masarykovo a Havlovo pojetí politiky a demokracie Diplomová Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Komparace německé a francouzské pozice k reformě eurozóny Diplomová Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Konstrukce české národní mytologie v populární kultuře Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
De-institucionalizace stranických systémů ve střední Evropě Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nerovné soutěžní pole - analýza vybraných voleb v postkomunistickém prostoru Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Eurokomisaři jako specifická kategorie politiků v Evropě Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Metodologická škola Giovanniho Sartoriho a její odkaz Diplomová Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Strana-firma jako nový typ politické strany - ověření konceptu na vybraných případech Diplomová Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Dopady brexitu na diskurz o skotské nezávislosti Diplomová Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Hybridizace středoevropských politických režimů Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Tádžikistán jako geopolitické ohnisko Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Problematická podoba vestfálského systému států na Blízkém východě Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Zahraniční politika Indie na Blízkém východě - zájmy a příčiny rostoucí angažovanosti asijské mocnosti v regionu Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Čínské působení v Jižní Americe Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Peripetie německé integrační politiky - od tureckých gastarbeiterů k syrským imigrantům. Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Globální teroristické organizace: komparace Al-Káidy a Islámského státu Diplomová Tvrdá Alena, Mgr. volná
Změna klimatu jako politické téma v Evropské unii a České republice Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Boj proti suchu - komparace agendy MŽP a ministerstva zemědělství Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Mírové parky jako nástroj řešení konfliktů mezi státy Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Multikulturalismus ve Velké Británii a britští muslimové. Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Role regionálních mocností v řešení konfliktů a udržení míru a bezpečnosti - případová studie Ruské federace Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Veřejná diplomacie v podání malých států - komparace Kataru a Bahrajnu Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Americká zahraniční politika vůči Afghánistánu Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Nová studená válka: analýza výroků Donalda Trumpa a Baracka Obamy vůči Ruské federaci Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Politické násilí jako nástroj prosazování zájmů Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Security-development nexus a jeho praktické projevy v mezinárodní politice Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Geopolitické priority v turecké zahraniční politice Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Jedinec jako předmět výzkumu oboru mezinárodní vztahy Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Ženské občanství Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Limity rozšiřování participativních rozpočtů ve statutárních městech ČR Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Změna klimatu jako politické téma v Evropské unii a České republice Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Reflexe Mnichovské smlouvy v americké zahraniční politice Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Role USA v boji proti globálnímu terorismu - příklad Afghánistánu Diplomová Tvrdá Alena, Mgr. zabraná
Rule of law jako nový fenomén v evropské politice Diplomová Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. zabraná
Bonus pro vítěze v evropských volebních systémech Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Motivace států k ratifikaci lidskoprávních úmluv Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Problematická podoba vestfálského systému států na Blízkém východě Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Zahraniční politika Indie na Blízkém východě - zájmy a příčiny rostoucí angažovanosti asijské mocnosti v regionu Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Globální teroristické organizace: komparace Al-Káidy a Islámského státu Diplomová Tvrdá Alena, Mgr. zabraná
De-institucionalizace stranických systémů ve střední Evropě Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Jedinec jako předmět výzkumu oboru mezinárodní vztahy Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Kolektivní správa mezinárodních vodních toků. Modely, problémy, úspěch Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Mírové parky jako nástroj řešení konfliktů mezi státy Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Security-development nexus a jeho praktické projevy v mezinárodní politice Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Institut veřejného ochránce práv v českém politickém systému Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Nerovné soutěžní pole - analýza vybraných voleb v postkomunistickém prostoru Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Hybridizace středoevropských politických režimů Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Přechod od jednomyslnosti ke kvalifikované většině ve vnějších vztazích EU Diplomová Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
"Proč nejsem feministkou?": kritická teorie současného feminismu Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Masarykovo a Havlovo pojetí politiky a demokracie Diplomová Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Systém sociálního kreditu v Čínské lidové republice a jako nástroj tvorby a vynucování "normality" Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Politické násilí jako nástroj prosazování zájmů Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Konstrukce české národní mytologie v populární kultuře Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Neoliberální politická praxe v ČR Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Hospodářské přínosy poskytování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci pro Českou republiku Diplomová Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Strana-firma jako nový typ politické strany - ověření konceptu na vybraných případech Diplomová Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Špatná občanská společnost - odvrácená tvář občanství Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Ženské občanství Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Role regionálních mocností v řešení konfliktů a udržení míru a bezpečnosti - případová studie vybrané země Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Pozice vybraných aktérů při jednáních o novém rozpočtu Evropské unie Diplomová Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Populismus jako způsob politické performance Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Čínské působení v Jižní Americe Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Tádžikistán jako geopolitické ohnisko Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Metodologická škola Giovanniho Sartoriho a její odkaz Diplomová Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Analýza soukromých toků rozvojové a humanitární pomoci z České republiky Diplomová Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. zabraná
Krize Atlantismu s nástupem vlády Donalda Trumpa z pohledu neoklasického realismu Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Geopolitické priority v turecké zahraniční politice Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Regionální disparity ve Švédsku a regionální politika Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Nová studená válka: analýza výroků Donalda Trumpa a Baracka Obamy vůči Ruské federaci Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Strana-firma jako nový typ politické strany - ověření konceptu na vybraných případech Diplomová Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Banální nacionalismus - teorie nebo praktický příklad či komparace. Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Multikulturalismus ve Velké Británii a britští muslimové. Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Peripetie německé integrační politiky - od tureckých gastarbeiterů k syrským imigrantům. Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Obrana multikulturalismu a post-multikulturalismus. Will Kymlicka a jeho kritici. Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Eurokomisaři jako specifická kategorie politiků v Evropě Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Dopady brexitu na diskurz o skotské nezávislosti Diplomová Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. zabraná
Komparace německé a francouzské pozice k reformě eurozóny Diplomová Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Limity rozšiřování participativních rozpočtů ve statutárních městech ČR Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Stát jako firma - analýza projevů Andreje Babiše Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Metodologické limity interpretace významu sloves v analýze metafor Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Boj proti suchu - komparace agendy MŽP a ministerstva zemědělství Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Úvahy o vztahu sportu a politiky v českém kontextu Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Americká zahraniční politika vůči vybrané zemi (student/ka si sám/sama zvolí daný stát) Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Banální nacionalismus a online sociální sítě Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Aktivita českých volebních kandidátů na online sociálních sítích Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Veřejná diplomacie v podání malých států Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná

2018/2019

Téma Typ Vedoucí  
Rusko a Čína jako revizionistické velmoci? Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Epistémická společenství: renesance konceptu a výzkumu Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Postavení prezidentů ve středovýchodní Evropě Diplomová Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Produkce expertního vědění a jeho šíření v mezinárodní politice: proč a jak tato témata zkoumat v oboru mezinárodní vztahy Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Security-development nexus a jeho praktické projevy v mezinárodní politice Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sportovní diplomacie malých států Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
City diplomacy v České republice. Případová studie zahraničních aktivit vybraného českého města Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Politická korektnost Twitch.tv pohledem libertariánské svobody tržní výměny informací Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Svoboda v dystopii BioShock Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Projevy ekofeministických idejí ve filmu Mad Max: Fury Road Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
ANO2011 jako populistická, nikoliv catch all party Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Ženské občanství Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Problematická podoba vestfálského systému států na Blízkém východě Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Zrod islamofobního diskurzu v České republice (2001-2008) Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Banální nacionalismus a sociální sítě Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Otázka legitimity separatistických referend (1945-2018) Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Kritická reflexe teorie banálního nacionalismu (1995-2020) Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Východní Timor v geopolitice mocností Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Turkické státy a regiony v zahraniční politice Turecka Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Vývoj regionální politiky ve Velké Británii Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Mezinárodní konflikty o vodu. Možnosti managementu a řešení těchto sporů Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Podnikatelské strany a jejich předáci ve středovýchodní Evropě Diplomová Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Politická věda Giovanniho Sartoriho Diplomová Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Regionální politika Evropské unie a země V4 (2014-2018) Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Will Kymlicka a obrana multikulturalismu proti post-multikulturalismu Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Zahraniční politika Turecka vůči Africe Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Dopady textilního průmyslu na rozvojové země: analýza vybraného případu Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Regionální dopady venezuelské politické krize Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. volná
Pozice vybraných aktérů při jednáních o novém rozpočtu Evropské unie Diplomová Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Zahraniční politika Čínské lidové republiky na Blízkém východě. Zájmy a příčiny rostoucí angažovanosti asijské mocnosti v regionu Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Strana-firma jako nový typ politické strany: ověření konceptu na vybraných případech Diplomová Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Neoliberální politická praxe v České republice Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Volby do Evropského parlamentu 2019. Analýza populistické rétoriky Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Nerovné soutěžní pole. Analýza vybraných voleb v postkomunistickém prostoru Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Hybridizace středoevropských politických režimů Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Politické násilí jako nástroj prosazování zájmů Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Konstrukce české národní mytologie v populární kultuře Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Populismus v českém kontextu: Případová studie vybraných aktérů Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Vliv politiky životního prostředí Evropské unie na české veřejné politiky Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Modely tvorby veřejné politiky ve vnějších politikách Evropské unie. Analýza procesů a aktérů Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Národní parlamenty jako účastníci legislativního procesu v Evropské unii Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Druhá světová válka v současných politických diskurzech v České republice Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Koncept konfliktních linií ve stranických systémech. Konceptualizace a operacionalizace konceptu a možnosti jeho uplatnění ve výzkumu postkomunistických stranických systémů Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Strategie angažovanosti vůči vybrané zemi (Čína, Severní Korea, Vietnam) Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná

2017/2018

Téma Typ Vedoucí  
Sankce EU jako nástroj společné zahraniční a bezpečnostní politiky Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Role regionálních mocností v řešení konfliktů a udržení míru a bezpečnosti - případová studie vybrané země Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Role OSN v řešení uprchlických krizí a problému vnitřně vysídlených osob (student/ka volí konkrétní uprchlickou skupinu, např. uprchlíci v Súdánu, Sýrii, Afghánistánu, Myanmaru aj.) Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Latinská Amerika jako nový vektor čínské zahraniční politiky Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Neliberální diskurzy a praktiky uvnitř liberálních režimů: Případová studie České republiky Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Státní aparáty a jejich role v řešení politického extremismu v ČR Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza metafor jako univerzální nástroj? Přenesené významy v textových analýzách Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Protikorupční strategie a protikorupční postoje aktérů české politiky Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Legislativní proces v Evropské unii. Analýza zapojených aktérů ve vybraných veřejných politikách Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Střední Evropa, "nepřítel za branami" a revitalizace vlastenectví Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Stát a vládnutí: Governmentalita v českém kontextu Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Indonésie jako nová (nastupující) mocnost Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza negativní kampaně v soudobém českém prostředí Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Vliv diskuze o tzv. Brexitu v Británii na debatu o nezávislosti Skotska ve Skotsku? Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Proměny a reformy Rady bezpečnosti a mírových misí v souvislosti s přijetím agendy lidské bezpečnosti Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Soudní moc v politickém systému České republiky. Případová studie judicializace politiky Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
"Masaryk" jako kulturní artefakt v argumentaci prezidentských kandidátů Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Strategie Taiwanu pro přežití Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Sportovní diplomacie vybrané země Commonwealthu Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Mezinárodní sportovní organizace jako aktér sportovní diplomacie Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná

2016/2017

Téma Typ Vedoucí  
Referendum o nezávislosti - etické aspekty Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Makedonie - vnitropolitická krize v mezinárodních souvislostech Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Ženy a občanství - feministická reflexe Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Politická satira jako politický aktivismus ve starověkém dramatu (jednopřípadová studie nebo komparace starořeckého dramatika/dramatiků) Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Biopolitika jako podmínka utopie? (jednopřípadová studie teorie vybraného teoretika) Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Uplatňování principu subsidiarity v ČR Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Rusko-české vztahy po skončení studené války Diplomová Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. volná
Politika boje proti terorismu v ČR po roce 2001: neliberální opatření v rámci ochrany tzv. měkkých cílů Diplomová Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Chudoba a sociální deprivace v českých parlamentních rozpravách, 1993-2016 Diplomová Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. volná
Korporátní společenská zodpovědnost nadnárodních korporací na poli rozvoje Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Sportovní diplomacie Státu Katar Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Sportovní diplomacie nedemokratických zemí + podnázev: Případová studie (státu, který si student následně vybere) Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Spolková republika Německo jako civilní mocnost po roce 1994 Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Strategie Taiwanu pro přežití Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Taiwanská lobby ve Spojených státech amerických Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Boj proti kriminalitě a nulová tolerance v českých parlamentních rozpravách, 1993-2016 Diplomová Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Role domácích a mezinárodních nevládních organizací v budování míru mezi Arménií a Ázerbajdžánem po válce na Náhorním Karabachu Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Zahraniční politika České republiky vůči Blízkému východu Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Politika boje proti kriminalitě na komunální a krajské úrovni: případová studie tří vybraných obcí ve vybraném kraji (Ústecký, Plzeňský nebo Karlovarský) v období 2000-2016 Diplomová Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. volná
Jednání o směřování Evropské unie na základě Bílé knihy o budoucnosti Evropské unie. Rozbor procesu a strategií zapojených aktérů Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Analýza komunální politiky - Problematika kriminality námezdně pracujících cizinců v Plzni Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Návrhy protikorupčních strategií v dokumentech státních institucí a stranických programech v ČR Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Vektory venezuelské zahraniční politiky od nástupu H. Cháveze do současnosti Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. volná
Role externích aktérů v jemenském konfliktu Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Regionální dopad geopolitického soupeření Indie a Pákistánu Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Indonésie jako nová (nastupující) mocnost Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Zámořská a autonomní území států EU v evropském integračním procesu Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Strategie EU pro Podunají jako nástroj posilování střední Evropy jako vnitrounijního aktéra? Diplomová Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Teorie appeasementu - případová studie vybrané země Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Lídři ve volebních kampaních českých politických stran. Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Postsovětské nedemokratické režimy Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Soft power v zahraniční politice tzv. rostoucích mocností Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Spolupráce Spojených států amerických s arabskými zeměmi v boji proti terorismu Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Politizace národních dějin Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Americký izolacionismus - vývoj konceptu Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Teorie zajišťování - případová studie vybrané země Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Zahraniční politika kvazistátů - vybrané případové studie Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Zapojení Čínské lidové republiky jako nového donora do systému rozvojové spolupráce Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Strany nového populismu v západní Evropě - analýza konkrétního problému Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Islamofobie - předvolební téma v ČR 2017? Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Politika identity - kritická reflexe Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Vznik moderního konstitucionalismu Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Otázka středoevropské identity: odkaz teorie Steina Rokkana Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Populismus jako způsob komunikace (jednopřípadová studie nebo komparace českých politických stran/hnutí) Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Soudní moc jako politický aktér v institucionálním systému Evropské unie. Vliv Soudního dvora na formování evropských veřejných politik Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Teorie úpadku (declinism) - aplikace na moc USA Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Evropeizace zahraniční politiky České republiky. Analýza vlivu evropské integrace na strategie, postoje a akce v zahraniční politice Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Vztah ideologie a politiky: Postpolitika a postdemokracie? Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Teorie sociální spravedlnosti: Konstrukt politické filosofie nebo aplikovatelný koncept? Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Politický extremismus a radikalismus: Sociální konstrukce těchto fenoménů ze strany státních aparátů/politických aktérů Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Poručnické instituce v politickém režimu Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Transformace zahraniční politiky JAR v letech 1994-2017 Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Noví donoři v rozvojové spolupráci: příklad Chile a Mexika Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná

Patička