Přejít k obsahu

Výzkumná zaměření akademických pracovníků katedry

doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Šárka Cabadová Waisová se badatelsky i výukově věnuje bezpečnostním tématům a transformaci konfliktů. Konkrétněji se jedná o konceptualizaci bezpečnosti, lidskou bezpečnost, environmentální bezpečnost, využití environmentální spolupráce při transformaci konfliktů, security-development nexus a postkonfliktní rekonstrukci. Vedle studia bezpečnosti se dlouhodobě zabývá analýzou zahraniční politiky.


doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.

Přemysl Rosůlek se ve své badatelské a publikační činnosti zaměřuje na oblast nacionalismu, separatismu, populismu a vztahů mezi politikou a mediální sférou, tj. na oblast politického marketingu, médií v současné politice a vztah mezi politkou a sociálními médii. 


doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Ladislav Cabada se dominantně profiluje v rámci komparativní politologie, když se soustředí především na výzkum politických systémů a politických aktérů. Současně částečně reflektuje i problematiku dalších podoborů politické vědy – tranzitologie, politické teorie, politické antropologie, politické geografie a regionalismu.

Mezi témata, jimž se věnuje, patří politické systémy ve střední a jihovýchodní Evropě, oba tyto regiony zkoumá i jako specifické transnacionální celky; zvláštní pozornost věnuje rovněž politickým systémům Korejské republiky a Taiwanu. Dále studuje proměny charakteru politických stran, když specificky rozvíjí téma niche parties. V oblasti politické teorie a politické antropologie se dominantně soustředí na problematiku proměn charakteru státnosti.


prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Michal Kubát patří k předním českým badatelům v oblasti komparativní politologie. Zaměřuje se na problematiku české politiky a politických systémů a procesů v prostrou středovýchodní Evropy.


PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Pavel Hlaváček se v obecné rovině zabývá zahraniční a domácí politikou anglosaských zemí, resp. anglicky mluvících zemí, primárně pak USA a Kanadou. Ve svých publikacích se soustředí zejména na zahraniční politiku USA po roce 1945 – na její vývoj, periodizaci a doktríny jednotlivých prezidentů USA.

V současné době se zaměřuje na roli USA při zajišťování rovnováhy moci v regionu východní a jihovýchodní Asie. Zkoumá, jak menší státy tohoto regionu reagují na mocenský vzestup Číny a jak tato skutečnost ovlivňuje jejich vztahy s USA. 


Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.

Ondřej Horký-Hlucháň se dlouhodobě věnuje politikám globálního a udržitelného rozvoje, zejména se zaměřením na rozvojové politiky zemí střední a východní Evropy a jejich vztah se zahraniční politikou. Teoreticky se jeho výzkum opírá především o postkoloniální teorie. Průřezově se ve svém výzkumu také věnuje genderu.

V současnosti se jeho výzkum tematicky zaměřuje především na konceptualizaci a implementaci koherence politik pro udržitelný rozvoj, regionálně pak na vztahy České republiky a Evropské unie se subsaharskou Afrikou.


PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Petr Jurek se v rámci své badatelské činnosti zaměřuje na politiku v evropských státech (zejm. na politické stranictví a vývoj ústavních systémů) a evropskou integraci z institucionální perspektivy. V posledních letech se zabývá zejména vztahem práva a politiky v postkomunistickém kontextu, personalizací a prezidencializací politiky a dynamikou veřejných politik EU.


PhDr. Petr Krčál, Ph.D.

Petr Krčál se v obecné rovině věnuje aplikované politické teorii a normativní politologii. Zabývá se výzkumem vztahů mezi státními aparáty a společností a způsoby, jakými mohou státní aparáty dosahovat své legitimizace v očích veřejnosti. Tento výzkumný problém se snaží řešit pomocí participativního výzkumu mezi příslušníky represivních složek státních aparátů a analýzou veřejných událostí a mediálních reprezentací státních aparátů. Jeho výzkum vychází z tradice poststrukturální kontinentální filosofie.

Aktuálně se zabývá výzkumem, který je možné označit jako "Každodennost represe v České republice". Tento výzkum je zaměřen na snahu o poskytnutí hlubší interpretace vztahu mezi každodenností repersivních státních aparátů a tím, jakým způsobem konstruují svůj vlastní obraz jakožto garantů bezpečnosti členů společnosti a garantů stávajícího hodnotového řádu společnosti. Výzkum se momentálně nachází ve fázi tvorby dat.


PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

Mezi hlavní předměty odborného a publikačního zájmu Vladimíra Naxery patří především některá témata z oblasti aplikované politické teorie. V první řadě jde o téma korupce, které je v centru jeho dlouhodobého zájmu – korupci se věnoval a věnuje jak z pohledu teoretického, tak z pohledu uplatnění v podmínkách komunistického režimu a v postkomunistické společnosti, zejména v případě Československa a České republiky. Kromě korupce a klientelismu se zaměřuje i na další oblasti politické teorie, například na otázku (ne-)existence postkomunismu jako čehosi specifického a na vybraná témata z dějin politických teorií a politického myšlení (např. utopické myšlení). Dále se věnuje politickým procesům postkomunistických zemí středovýchodní Evropy a také ruské politice, geopolitice a historii.

Aktuálně se věnuje zejména analýze veřejných politických událostí a toho, jak dané události pomáhají reprodukovat diskurz spojený s národní mytologií a/nebo s (mezi-)národní bezpečností a také reprodukovat politický kapitál účastníků daných událostí, dále pak vybraným tématům současné ruské politiky, zejména vztahu politické moci a ruské pravoslavné církve.


PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

Martina Ponížilová se v rámci své badatelské a publikační činnosti zaměřuje na region Blízký východ a různé oblasti z oboru mezinárodních vztahů. Předně zkoumá témata související s geopolitikou Blízkého východu, regionální mocenskou hierarchií (zahraniční politiky regionálních mocností a malých států Blízkého východu) a politickými režimy zemí tohoto regionu. V oboru mezinárodních vztahů se zaměřuje na analýzu asymetrických konfliktů, zkoumání moci a mocenských politik, chování a zahraniční politiky regionálních mocností a malých států a fungování regionálních bezpečnostních organizací.
V současnosti se zabývá především dvěma tématy: (1) mocenskou hierarchií na Blízkém východě a tím, jak se měnící se distribuce moci v regionu odrazila na vývoji regionálního řádu v uplynulém století, a (2) angažovaností a posilováním obchodní a vojenské přítomnosti nezápadních světových mocností (Číny, Indie, Japonska, Brazílie) na Blízkém východě. 


Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

Lenka Strnadová se zaměřuje na témata z oblasti politické teorie a politické filozofie. Je přední českou expertkou na problematiku občanské společnosti a na téma ne/rovnosti v moderních demokraciích.


PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D.

Ondřej Stulík se věnuje politickým teoriím, veřejným politikám a metodologii společenských věd. V jeho odborném zaměření dominuje přístup sociologické hermeneutiky postmoderního střihu s důrazem na analýzu promluv veřejných aktérů. K tématům, která řeší, patří populismus, extremismus a veřejné politiky zejm. v oblasti dopravy. Mezi jeho vedlejší zájmová témata patří dějiny politických teorií a limity objektivity společenských věd. Ve svém výzkumu preferuje analýzu metafor a obsahovou kvalitativní i kvantitativní analýzu se zaměřením na ekvivalenci významů a principy kódování dat.

V současnosti se věnuje populismu v ČR a jeho možným dopadům na demokracii.


PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

...


PhDr. David Šanc, Ph.D.

David Šanc se zabývá tématy souvisejícími s politickou geografií, geopolitikou a regionalismem. Spíše doplňkově se zaměřuje na politické systémy zemí Commonwealthu. Pokud jde o regiony, pak se soustředí především na Jihovýchodní Evropu, Blízký Východ, postsovětský prostor a pacifickou Asii, Austrálii a Oceánii.

V současné době se věnuje především politické geografii a geopolitice malých států a mikrostátů.


Gamze Tanil, Ph.D.

Gamze Tanil se zaměřuje na problemtiku institucí a procesů Evropské unie. Aktuálně se zaměřuje zejména na téma adaptace evropských veřejných politik na národní úrovni.


PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Jiří Zákravský se primárně zabývá národní identitou a nacionalismem a propojením problematiky politiky a sportu. Těmto tématům se věnuje zejména v prostředí Baskicka, ale nevyhýbá se ani badatelskému „putování“ mimo tento region. Další oblastí jeho odborného zájmu je problematika politických stran v západní Evropě.

V současné době věnuje svou pozornost sportu a jeho využití jako nástroje politiky nestátních národů právě na příkladu Baskicka, přičemž se zaměřuje na existenci baskické národní fotbalové reprezentace a způsob, jakým s ní baskické politické elity zacházely a stále zacházejí. 

Patička