Přejít k obsahu

Aktuálně řešené projekty

Zvyšování konkurenční výhody vnějších ekonomických vztahů ČR: využití kombinace regionálně-sektorového přístupu

 • Řešitelé: Šárka Cabadová Waisová (hlavní řešitel), Ladislav Cabada (člen řešitelského týmu), Martina Ponížilová (člen řešitelského týmu), Jiří Zákravský (člen řešitelského týmu), Sandra Štollová (člen řešitelského týmu)
 • Grantové schéma: Technologická agentura České republiky, program ÉTA
 • Aplikační garant: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
 • Doba trvání projektu: 1. 4. 2020 – 30. 9. 2023

Cílem projektu je vývoj metodiky a šablony regionálně-sektorové evaluační analýzy zahraničních trhů určené pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které by je následně využívalo jako jeden z pilířů české ekonomické diplomacie. Regionálně-sektorové evaluační analýzy zahraničních trhů jsou novým nástrojem ekonomické diplomacie a jsou považovány za progresivní přístup k tvorbě komparativních výhod a prosazování ekonomických zájmů státu ve světě. Společně se zmíněnými výstupy bude vyvinuto a otestováno e-školení pro práci s metodikou. V rámci projektu bude vytvořeno 14 pilotních regionálně-sektorových evaluačních analýz, které budou využity jak pro testování metodiky a e-školení, tak pro bezprostřední zlepšení datové základny české ekonomické diplomacie.


Analýza obsahu potenciálně extremistických textů - metodologický postup

 • Řešitelé ze ZČU: Ondřej Stulík (hlavní řešitel), Kateřina Hušková (člen řešitelského týmu), Petr Jurek (člen řešitelského týmu)
 • Grantové schéma: Technologická agentura České republiky, program ÉTA
 • Aplikační garant: Národní centrála proti organizovanému zločinu
 • Doba trvání projektu: 1. 5. 2020 – 31. 12. 2022

Projekt je zaměřen na vytvoření metodologického postupu analýzy obsahu potenciálně extremistických textů využitelný v rámci činnosti soudních znalců a orgánů činných v trestním řízení. Výsledkem projektu bude vymezení přístupů, jednotlivých kroků postupu a způsobů sběru a analýzy dat relevantních pro posuzování potenciálně extremistických textů. Záměrem je zakotvit a zpřesnit činnost soudních znalců při posuzování problematiky extremismu, což zvýší relevanci, spolehlivost a předvídatelnost závěrů jejich analýz v trestním řízení a zároveň napomůže rozvoji metodologie i v akademické sféře. Zvýšení relevance, spolehlivosti a předvídatelnosti zároveň přispěje k posílení efektivity a právní jistoty v rámci trestního řízení.


Šíření expertního vědění v mezinárodní politice:koncept epistémické infrastruktury a jeho význam (19-09443S)

 • Řešitel: doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.
 • Grantové schéma: Grantová agentura České republiky, Standardní projekty GAČR
 • Doba řešení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

I když v posledních letech vznikla řada publikací zabývajících se "věděním" a "šířením" v mezinárodních vztazích, chybějí publikace spojující obojí. Otázka "jak je šířeno expertní vědění v mezinárodní politice" zůstala nepovšimnuta. Hlavním důvodem tohoto stavu je skutečnost, že nemáme žádný teoretický rámec zabývající se difuzí vědění v mezinárodní politice, existuje jen omezená přesvědčivá empirická dokumentace šíření expertního vědění v mezinárodní politice a chybějí nám efektivní metodologické nástroje k výzkumu šíření. Hlavním cílem tohoto projektu je 1) předložit koncept, který umožní výzkum difuze expertního vědění v mezinárodní politice (koncept epistémické infrastruktury), 2) najít takové metodologické nástroje, abychom difuzi mohli zkoumat, 3) posbírat uspokojivou empirickou evidence o šíření expertního vědění v mezinárodní politice a 4) revidovat koncept, který byl vypracován a předložen v první části projektu.


Instrumentální politizace dějin jako legitimizační nástroj politických režimů (18-08605S)

 • Řešitelé: PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D. (hlavní řešitel), PhDr. Petr Krčál, Ph.D. (spoluřešitel), Mgr. Petra L. Burzová, Ph.D. (spoluřešitel), Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. (externí spolupracovník)
 • Grantové schéma: Grantová agentura České republiky, Standardní projekty GAČR
 • Doba řešení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Internetová stránka projektu: zde

Projekt, který je realizovaný v letech 2018–2020 týmem badatelů z FF ZČU a FF UK, se zabývá otázkou instrumentální politizace dějin jako legitimizačního nástroje a diskurzivní praktiky politických aktérů. Výzkum této diskurzivní praktiky je relevantní z toho důvodu, že utváření specifických narativ odkazujících k určité interpretaci minulosti vede k podpoře požadavků současnosti a též vize kýžené budoucnosti. Jednou z historických epoch sloužících k utváření těchto diskurzů v rámci současné české a slovenské politiky je druhá světová válka a období těsně po ní následující. Projekt cílí právě na toto období, tedy na to, jakým způsobem je ze strany českých a slovenských aktérů využíváno odkazů druhé světové války (odsun sudetských Němců, osvobození Československa, existence Slovenského státu, Slovenské národní povstání, romský a židovský holocaust, kolaborace s režimem atd.) k legitimizaci jimi prosazovaných politických požadavků a plánů.


RECAST - Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe

 • Řešitelé ze ZČU: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D., PhDr. Petr Krčál, Ph.D.,  PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D.
 • Grantové schéma: EU Framework Programme Horizon 2020, COST
 • Doba řešení projektu: 15. 9. 2017 – 14. 9. 2021
 • Internetová stránka projektu: zde

Katedra je díky projektu součástí sítě výzkumných a vzdělávacích institucí z 28 většinou evropských států. Smyslem projektu je diskutovat o vztahu občanských práv a demokracie v soudobém evropském kontextu. Aktivity v rámci projektu jsou vedeny snahou propojovat pohledy na vztah občanských práv a demokracie v různých akademických disciplínách a v politické praxi.


Patička