Přejít k obsahu

Aktuálně řešené projekty

Projekty řešené v rámci studentské grantové soutěže Západočeské univerzity v Plzni v roce 2016

  • doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. - Environmentální spolupráce jako nástroj transformace konfliktů
  • doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. - Islám, politika a média v České republice, 1993–2016
  • PhDr. Linda Piknerová, Ph.D. - Proměny světového regionalismu
  • PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D. - Politický řád, legitimita politické moci a nastolování diskurzu: vybrané otázky aplikované politické teorie

 

Jean Monnet Chair in European Union Foreign Policies

Řešitelé: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D. (chair holder), PhDr. Linda Piknerová, Ph.D. a PhDr. David Šanc, Ph.D. (spoluřešitelé)

Grantové schéma: EACEA Erasmus+, Jean Monnet Activities

Doba řešení projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Internetová stránka projektu: zde

Projekt je tematicky zaměřen na oblast veřejných politik Evropské unie, zejm. pak politik obsahujících vnější dimenzi. Aktivity v rámci projektu jsou zaměřeny především na rozvoj výukové činnosti v oblasti evropských veřejných politik, vedlejším cílem projektu je rozšíření badatelských aktivit členů řešitelského týmu v oblasti procesů a aktérů v evropských veřejných politikách. V rámci projektu bude inovován obsah dvou existujících předmětů v bakalářském stupni studia a budou vytvořeny čtyři nové předměty v navazujícím studiu, které společně vytvoří novou specializaci "Evropská politická studia". V rámci projektu bude rovněž uspořádán workshop a mezinárodní konference a budou publikovány dvě monografie.

 

 

Ukončené projekty

Kritická politická sociologie (ne)bezpečnosti: dramaturgická analýza veřejných událostí v poli (ne)bezpečnostních expertů

Řešitel: Mgr. Lubomír Lupták, Ph.D.

Trvání projektu: 1. 1. 2014 –31. 12. 2016

Grantové schéma: Grantová agentura České republiky (GAČR)

Projekt se prostřednictvím výzkumu akademických veřejných událostí v oblasti bezpečnostních studií soustřeďuje na analýzu akademického segmentu pole bezpečnostních expertů v ČR a na Slovensku. Konceptuální jádro projektu je tvořeno teorií sekuritizace, teorií sociálního pole a analýzou symbolického chování. Metodologicky projekt čerpá z participativního terénního výzkumu spojeného s chápajícími rozhovory a následovaného dramaturgickou analýzou, která bude triangulována CAQD analýzou textů vytvořených bezpečnostními experty. Hlavním výzkumným terénem jsou bezpečnostní konference nahlíženy jako místa specifické dramatizace symbolického chování, na kterých jsou vyjednávány a potvrzovány bezpečnostní hierarchie a vědění. Na úrovni aktérů bude důraz položen na strategie sebeprezentace, statusové symboly a problémy prezentované jako bezpečnostní. Na úrovni struktury se projekt soustředí na organizaci symbolické interakce a způsoby, jakými je odehráván privilegovaný status bezpečnostního vědění. Výstupem projektu budou dva články (Jrec) a finální monografie (B).

 

ROZVOJ – Rozvojová studia

Řešitel grantu: Magda Leichtová, Ph.D.

Trvání grantu: 2010 – 2013

Grantové schéma: Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost

Web projektu: http://kap.zcu.cz/grant/rozvoj/

Ograntu: ROZVOJ je tříletý projekt zaměřený na inovaci a modularizaci vybraných kurzů magisterských oborů Katedry politologie a mezinárodních vztahů. V rámci projektu bude inovováno celkem devět kurzů katedry politologie nebo katedry antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Inovace probíhají formou nákupu materiálů (knihy, dokumentární filmy), tvorby nových výukových pomůcek (stolní hra, pracovní listy, učebnice) a vybavení nové učebny použitelné pro interaktivní výuku. Projekt vytváří příležitosti pro studenty k vědeckému rozvoji a praktickému uplatnění znalostí (publikace článků ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, spolufinancování studentských stáž). Spolu s uvedenými aktivitami zvyšuje projekt kvalifikaci pedagogického personálu (stáž, konference). Cílem projektu je vytvořit koherentní a kvalitní studijní modul zakončený dokladem o absolvování, který umožní připravit budoucí odborníky v oblasti rozvoje a rozvojových studií jak pro akademickou tak pro praktickou kariéru.

 

Vliv konceptualizace bezpečnosti na praxi postkonfliktní rekonstrukce

Řešitel grantu: doc.PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Trvání grantu: 2010-2012

Grantové schéma: Grantová agentura České republiky

O grantu: Tento projekt vychází z myšlenky, že konceptualizace bezpečnosti ovlivňuje přístup k postkonfliktní rekonstrukci. Základní hypotézou předkládaného projektu je, že v souvislosti s válkou proti terorismu došlo pod vlivem úspěšné sekurutizace nerozvinutosti a chudoby k transformaci tzv. security-development nexu a odklonu od konceptu lidské bezpečnosti, a to směrem ke konceptu národní bezpečnosti. To se projevilo v transformaci přístupu k postkonfliktní rekonstrukci. došlo zejména k militarizaci (rozvojové) pomoci, k posílení civilně-vojenských vztahů, k vytvoření nových strategií postkonfliktní rekonstrukce a k vytlačování nevládních organizací z participace na rekonstrukci válkou postižených oblastí.

 

RESPECT: Towards a „Topography“ of Tolerance and Equal Respect

Řešitel grantu: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

Trvání grantu: 2010-2011

Web projektu: http://respect.iusspavia.it/

O grantu: Main hypothesis of the project is that grounding tolerance on equal respect for persons may contribute to the development of spatial policies capable of resolving the tensions between tolerance and social cohesion in culturally diverse societies. In particular, the project pursues 4 objectives:

  • to develop a conceptual taxonomy to clarify the relations between tolerance, respect and spatial issues;
  • to study the ways in which appeals to tolerance have informed the development of spatial policies;
  • to investigate the influence of cultural diversities on the interpretations of tolerance in different national contexts;
  • to extrapolate from the above studies an overall view of the connections between tolerance and equal respect

 

Jean Monnet Chair: European Political Integration. History of the European Construction Process

Řešitel grantu: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.; doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Trvání grantu: 2007-2010

Grantové schéma: Jean Monnet Programme EACEA

O grantu V letech 2007-2010 je katedra politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni hostitelským pracovištěm projektu Jean Monnet Chair se zaměřením na vývoj evropské integrace. Individuálními řešiteli projektu jsou Dr. Šárka Waisová a doc. Ladislav Cabada. Během tří let trvání projektu připraví či inovuje každý z nich tři magisterské nebo doktorské kurzy, čímž dojde k posílení evropského segmentu politologických a teritoriálních studií na katedře. Vedle toho kolem sebe soustředí skupinu doktorandů, kteří v rámci studijního oboru Politologie budou připravovat disertační práce zaměřené na evropská témata. Konečným výstupem systematického posílení segmentu evropských studií bude příprava žádosti o akreditaci doktorského studijního oboru Evropská studia.

 

Masters in EU Institutions and Policies and Political Management

Řešitel grantu: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (project coordinator PhDr. Magdalena Leichtova, Ph.D.)

Trvání grantu: 2006-2009

Grantové schéma: TEMPUS JEP

O grantu: Projekt podporovaný Evropskou komisí v rámci Programu celoživotního vzdělávání (Lifelong Learning Programm) sloužil k založení a rozvoji dvou navazujících magisterských oborů na katedře politologie Právnické fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje/Makedonie. Řešitelský tým byl tvořen konsorciem, jehož členy byly vedle katedry politologie ve Skopje rovněž Institut pro demokracii Societas Civilis ve Skopje, ministerstvo zahraničních věcí Makedonské republiky a jeho evropský sekretariát, Univerzita Karla Franzena ve Štýrském Hradci a dva individuální experti – Dr. Dušan Reljić z Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní otázky v Berlíně a prof. Frank van Vree z Amsterdamské univerzity. Hlavním koordinátorem projektu byla Západočeská univerzita v Plzni, konkrétně doc. Ladislav Cabada, Dr. Magdaléna Leichtová a Dr. Přemysl Rosůlek z katedry politologie a mezinárodních vztahů. Cílem projektu bylo připravit a zahájit výuky ve dvou magisterských oborech v anglickém jazyce ve Skopje; univerzity v Plzni a Štýrském Hradci i individuální experti poskytnuly makedonským partnerům trénink, podílely se na přípravě a hodnocení sylabů a učebních pomůcek, organizaci přijímacího řízení i výuce některých předmětů obou studijních programů, které byly otevřeny od akademického roku 2008/2009. Významnou součástí projektu byl rovněž nákup vybavení a zřízení Centra multimediálního výzkumu ve Skopje, které slouží jak k výuce, tak k dalším aktivitám.

 

Postmoderní státy jako nositelé kantovské etiky v mezinárodních vztazích?

Řešitel grantu: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.; doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Trvání grantu: 2007-2009

Grantové schéma: Grantová agentura akademie věd

O grantu:  Tříletý výzkumný projekt předložený v roce 2006 se soustředil na výzkum postmoderních států jako jediného aktéra, jenž v mezinárodním systému částečně či zcela uplatňuje kantovské principy popsané jako ideáltypické např. v díle Alexandra Wendta. Finální monografie je výstupem, jenž v českém odborném prostředí poprvé uceleně a komplexně analyzuje problematiku korelace postmodernity jako charakterového rysu některých státních aktérů v mezinárodním systému a specifických přístupů a fenoménů v zahraniční a bezpečnostní politice těchto států, jež jsou souhrnně označovány jako kantovská etika v mezinárodních vztazích. Kompletace této monografie by nebyla možná bez předchozí práce na dílčích studiích teoretické i aplikované povahy, jež byly prezentovány na několika mezinárodních konferencích. Tyto prezentace byly publikovány v konferenčních sbornících. Vedle toho byly dílčí studie prezentovány zejména ve formě kapitol v monografiích včetně kapitoly umístěné do publikace o kanadské zahraniční politice, jež v roce 2010 vyjde v prestižním vydavatelství Oxford Univerzity Press. V posledním roce výzkumu pak byly teoretické poznatky vedle rozsáhlého úvodu k finální monografii prezentovány i v podobě odborného článku. 
Všechny podstatné cíle a záměry projektu byly naplněny. Celkově tak výzkum považujeme za sladěný s původním projektem, přinášející nové a užitečné poznatky a současně otevírající cestu k navazujícím výzkumům včetně teoretické i datové základy, jež může být v prvních fázích takových výzkumů využita.

 

Veřejnost, diskurz a legitimita v ČR

Řešitel grantu: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

Trvání grantu: 2007-2009

Grantové schéma: Grantová agentura České republiky

O grantu:  Cílem projektu je na základě teorií veřejnosti a občanské společnosti, teorií demokracie, konceptů politického myšlení, teorií komunikace a jazyka provést analýzu fungování občanské a politické veřejnosti v ČR, vystihnout určující rysy jejich vztahu a nastínit základní charakteristiky. Projekt vychází z premisy, že v demokratickém systému je politická sféra rozhodování, zákonodárné a výkonné moci společně se soudní mocí zdrojem legality. Nejvýznamnějším výstupem projektu je kniha, jež pod titulem „Veřejnost, diskurz a legitimita v ČR: občanská společnost a politika jako partneři a rivalové“ vychází v nakladatelství SLON. Cílem knihy je na základě normativního vymezení demokratické legitimity a odpovědnosti analyzovat fungování procesu legitimizace v ČR.

 

Informační centrum o NATO v Plzni

Řešitel grantu: doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Trvání grantu: 2003-2009

Grantové schéma: Ministerstvo zahraničních věcí

O grantu: Informační centrum o NATO v Plzni vzniklo jako první regionální projekt tohoto typu v České republice. Působí při Katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni a v úzké spolupráci s Informačním centrem o NATO v Praze. Cílem informačního centra je poskytnout široké veřejnosti možnost a prostor dozvědět se nejen o historii, činnosti i aktuálním vývoji Severoatlantické aliance, ale i o dalších tématech z oblasti mezinárodní, regionální či české bezpečnosti. Návštěvníkům je rovněž k dispozici knihovna, s mnoha tematicky zaměřenými publikacemi a periodiky. Informační centrum o NATO není pouze pasivní institucí, pořádáme rovněž tematicky zaměřené konference a debaty. Často za účasti předních politiků či politologů na místech přednášejících.

 

Nevládní organizace a jejich role při postkonfliktní rekonstrukci

Řešitel grantu: doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Trvání grantu: 2006-2008

Grantové schéma: Grantová agentura České republiky

O grantu: V prvním roce řešitelka pracovala na vymezení základních pojmů, s nimiž měla v následujících letech pracovat. Soustředila se zejména na vymezení nevládních organizací a mezinárodních nevládních organizací, dále na koncept postkonfliktní rekonstrukce a na roli nevládních organizací v modelech a konceptech postkonfliktní rekonstrukce. V průběhu prvního a druhého roku projektu řešitelka sbírala a analyzovala odbornou literaturu, materiály a podklady k činnosti nevládních organizací a realizovala rozhovory s pracovníky nevládních organizací (SRN a Kanada). Ve druhém roce řešení projektu, tj. roce 2007 již řešitelka publikovala první výstupy z výzkumu. Ve druhém roce řešení projektu také řešitelka nadefinovala, kterými konkrétními státy se při výzkumu role a strategií mezinárodních nevládních organizací při postkonfliktní rekonstrukci bude zabývat. Vybrány byly Bosna a Hercegovina, Angola a Afghánistán. Uvedené státy poskytly řešitelce velmi rozdílný materiál, neboť uvedené konflikty měly různou délku trvání, různý průběh a odlišný dopad na domácí společnost.

 

Projektové řízení ve veřejném sektoru

Řešitel grantu: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Trvání grantu: 2006-2008

Grantové schéma: Projekt operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

O grantu: Cílem projektu bylo vytvořit zázemí nového vysokoškolského kurzu profesního vzdělávání Projektové řízení ve veřejném sektoru, který je od akademického roku 2006/2007 nabízen studentům čtyř oborů pěstovaných na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Tento předmět byl v nabídce předmětů zachován i po skončení realizace projektu v červnu 2008. Specifické cíle projektu se soustřeďují na podporu kvalitativního rozvoje absolventů bakalářských a magisterských studijních programů, podporu inovativních programů, zaměřených na zvýšení praktické aplikovatelnosti nabytých zkušeností, zvýšení rozsahu a kvality vyučovaných předmětů, zvýšení znalostí a dovedností pedagogů na Západočeské univerzitě v Plzni a podporu spolupráce soukromého a veřejného sektoru.

 

EuroEthos: Exploring the Scope for a Shared European Pluraristic Ethos

Řešitel grantu: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

Trvání grantu: 2007-2008

Grantové schéma: 6th Framework Programme

O grantu: Politické řešení otázek kulturní divezity je jedním z hlavních témat v budování Evropy, především ve světle procesu rozšiřování EU. Projekt EutoEthos má za cíl prozkoumat možnosti sdíleného evropského étosu pomocí analýzy politických a právních otázek, které se týkají nábožensky a sekulárně podložených žádostí o udělení výjimky ze zákona, jelikož taková studie poskytuje velmi cenný poznatky z hlediska budoucích způsobů zvládání kulturní a hodnotové plurality. Projekt má čtyři hlavní cíle: 1. shromáždit a zorganizovat poznatky o případech situací, v nichž náboženské a sekulární hodnoty vedly k formulaci politicky relevantních požadavků; 2. posílit historické povědomí o vztahu mezi pluralitními hodnotami a politickými postoji; 3. zanalyzovat vliv různorodého kulturního dědictví na politické postoje občanů v rozšiřující se Evropě; 4. prostudovat rozsah sdíleného evropského étosu jako podmínky pro politickou integraci.

Patička