Přejít k obsahu

Rigorózní řízení

Rigorózní řízení je zkouška, po jejímž úspěšném složení student v oblasti sociálních věd obdrží titul PhDr. (doktor filozofie). Katedra politologie a mezinárodních vztahů nabízí rigorózní řízení v oborech Politologie a Mezinárodní vztahy (viz levé menu pro okruhy otázek a doporučenou literaturu).

Zájemce o rigorózní řízení musí být absolventem magisterského stupně studia. Zájemce na studijním oddělení podává přihlášku k rigoróznímu řízení a zaplatí příslušný poplatek, který se pohybuje řádově mezi pěti a šesti tisíci korun (pro přesnou částku viz dokument Poplatky za rigorózní řízení uložený níže). Rigorózní řízení se koná ve dvou termínech jarní (březen-květen) a podzimní (září – listopad). Přihlášky pro jarní termín je nutné podat do 30. září, přihlášky pro podzimní termín do 28. února.

Současně s přihláškou student předkládá rigorózní práci. Rozsah práce je minimálně 180 000 znaků. Práci posuzují dva oponenti, kteří doporučí, či nedoporučí obhajobu (v případě, že se neshodnou, je osloven třetí oponent). Samotná zkouška se pak skládá z obhajoby práce a z pohovoru k obecnému základu a oborové specializaci. Témata pohovoru vybírá komise z okruhů vypsaných pro danou specializaci. Student je hodnocen stupni prospěl nebo neprospěl. V případě neúspěchu může student v příštím termínu jednou opakovat tu část zkoušky (ty části zkoušky), ve které neprospěl.

Pro bližší informace o přihlášce, podobě rigorózní práce a dalších aspektech rigorózního řízení viz Rozhodnutí děkana o rigorózním řízení na internetové stránce Fakulty filozofické.

mv phdr               pol phdr

Patička