Přejít k obsahu

Bakalářský obor Politologie – kombinované studium

Kombinované studium je určeno uchazečům, kteří nemohou nebo nechtějí docházet na výuku ve všedních dnech.

Tento obor je ukončen získáním titulu Bc. (bakalář). Podmínkou pro přijetí je řádné absolvování středoškolského studia ukončeného maturitou.

Aktuálně nabízené specializace

  • Politika a média
  • Politika a stát

Obsah studia

Absolvováním oboru získáte výbornou orientaci v politických procesech a institucích v soudobých demokraciích. V rámci tohoto oboru se seznámíte s fungováním politického systému České republiky a většiny evropských a světových velmocí. Získáte základní znalosti v oblastech veřejné správy, evropských studií, politické filozofie, mezinárodních vztahů, mediálních studií, seznámíte se s fungováním politických stran a volebními procesy (volební systémy, kampaně, politický marketing). Součástí bloku povinných předmětů je také několik prakticky orientovaných kurzů (média, projekty, lokální politika) s úzkou vazbou na uplatnitelnost absolventů na trhu práce. V rámci nabízených specializací máte možnost zaměřit se buď na oblast vztahu médií a politiky, politického marketingu a politické komunikace, nebo zvolit oblast státu a státnosti, veřejných politik a nedemokratických režimů.

V rámci celého bakalářského studia převládá zaměření na soudobou politickou praxi (zejm. v evropském prostředí). Hlubší vhled do politologie coby akademické disciplíny je studentům poskytnut v rámci navazujícího magisterského studia.

Uplatnění absolventů

Politolog není politik! Absolvování oboru vás vybaví řadou praktických znalostí a dovedností, které vám pomohou při hledání uplatnění. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru – např. ve veřejné správě a státní službě, neziskových organizacích, mediální sféře, odborném aparátu politických stran či soukromých společnostech v oblastech public relations, marketingu, projektového řízení apod.

 

Jak probíhá výuka v kombinované formě studia?

Výuka v rámci kombinovaného studia neprobíhá ve všedních dnech během pracovní doby, což studentům umožňuje skloubit studijní a pracovní povinnosti. Přednášky a semináře povinných předmětů probíhají v sobotních blocích (8:30–16:30, s přestávkou na oběd) a v pátečních večerních blocích (16:40–19:15) zhruba ve dvou až třítýdenních intervalech. Vzhledem k nižšímu objemu kontaktní výuky je kladen větší důraz na samostudium a samostatné plnění zadaných úkolů.

Jak se přihlásit?

Přihláška se podává elektronicky, prostřednictvím aplikace Portál. Přihlaste se hned! Pozvánky k přijímacímu řízení najdete na stránkách Fakulty filozofické. Podívejte se na tu vaši.

Jaké jsou podmínky přijetí?

Základní podmínkou přijetí do studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky ze základů společenských věd, moderních českých a světových dějin, soudobé politiky a mezinárodních vztahů, geografie a politického myšlení. Test obsahuje 60 otázek, u každé otázky uchazeč vybírá jednu správnou ze čtyř nabízených možností.

Jaké budu mít předměty?

Aktuální podobu studijního plánu najdete na této stránce.

Každý předmět má upřesňující aktuální program kurzu zvaný sylabus. Všechny sylaby k jednotlivým kurzům si můžete prohlédnout zde. Můžete si tak udělat představu o povinnostech studentů v jednotlivých kurzech a o konkrétním průběhu výuky. Kvalitu výuky můžete po každém semestru anonymně ohodnotit, vyučující mají povinnost na připomínky a podněty reagovat.

Kdo mě bude učit?

Učit vás budou specialisté v jednotlivých akademických disciplínách. Přednášející a vedoucí seminářů nejsou jen učitelé, ale věnují se i rozsáhlé badatelské činnosti. Jsou autory mnoha publikací, řešiteli výzkumných grantů, přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích. Na jednotlivé odborné profily vyučujících se můžete podívat zde.

Kde probíhá výuka?

Přednášky v rámci kombinovaného studia probíhají v centru Plzně v budově Jungmannova 1 a v budovách FF v Sedláčkově ulici.

Mohu v rámci studia vyjet do zahraničí?

Pokud budete mít zájem a bude ve vašich časových možnostech strávit část studia v zahraničí, tak samozřejmě můžete. Možnost vyjet za studiem do zahraničí je otevřená i pro studenty v kombinované formě. Katedra spolupracuje s řadou zahraničních univerzit v rámci evropského programu Erasmus+. Díky tomu můžete vyjet studovat do zahraničí na jeden semestr nebo i celý rok. Kromě programu Erasmus+ můžete využít také finance z projektu Inter 16, ve kterém si můžete vybrat zemi, do které chcete vyjet (i mimoevropskou).

Zde se můžete podívat na aktuání přehled zahraničních smluv.

Chtěl bych se v rámci studia učit další jazyky – je to možné?

Můžete, v rámci studijního plánu je pro to vytvořen prostor. Katedra nabízí studium španělštiny, francouzštiny a němčiny. Na univerzitě je dále možné studovat např. italštinu či latinu.

Přijdu během studia do kontaktu s praxí?

Rozhodně ano. V rámci některých kurzů se na výuce podílejí odborníci z praxe, mimoto každý student absolvuje minimálně desetidenní praxi v konkrétní instituci.

Zároveň nabízíme možnost absolvovat prakticky zaměřený certifikátový program Bezpečnostní studia – certifikát získáte spolu s vysokoškolským diplomem a stane se zajímavou položkou ve vašem životopise.

Jaké mám možnosti, pokud budu chtít pokračovat v navazujícím studiu?

Nabízíme dva navazující obory – Politologii a Mezinárodní vztahy. V jejich rámci se můžete zaměřit na studium rozvojových studií, evropských studií či nacionalismu a radikalismu.

Patička