Přejít k obsahu

Bakalářský obor Mezinárodní vztahy – teritoriální studia

Tento obor je ukončen získáním titulu Bc. (bakalář). Podmínkou pro přijetí je řádné absolvování středoškolského studia ukončeného maturitou.

Aktuálně nabízené specializace

  • Britská a americká studia
  • Evropská studia 

Obsah studia

Absolvováním oboru Mezinárodní vztahy – teritoriální studia získáte výbornou orientaci v oblasti mezinárodních vztahů s teritoriálním zaměřením dle vlastní volby na: region anglosaských zemí / Evropu. V bloku povinných předmětů se studenti seznamují s oborem mezinárodní vztahy, tématy výzkumu, základními teoriemi, metodami a jednotlivými podobory, jako řešení konfliktů, analýza zahraniční politiky, mezinárodní organizace, apod. Součástí bloku povinných předmětů je také několik prakticky orientovaných kurzů (média, projekty, politická ekonomie) s úzkou vazbou na uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Druhou složku studia pak tvoří volitelná specializace v teritoriálních studiích, a sice blok kurzů pro britská a americká studia, pro ruská studia či pro evropská studia. Všechny bloky obsahují kurzy zaměřené na politiku v daných regionech (resp. na politické systémy zemí regionu), kurzy z oblasti kulturních studií (literatura, kinematografie) i kurzy z oblasti areálových studií (regionální organizace a spolupráce, historické formování regionu). Absolventi získají výborné jazykové kompetence v jazyce dle zvolené specializace (v angličtině, v ruštině, ve francouzštině či v němčině).

V rámci celého bakalářského studia převládá zaměření na soudobou mezinárodní politiku a realitu v regionu dle zvolené specializace. Hlubší vhled do mezinárodních vztahů coby vědecké disciplíny je studentům poskytnut v rámci navazujícího studia.

Uplatnění absolventů

Absolvování oboru vybaví studenty řadou praktických znalostí a dovedností, které jim pomohou při hledání uplatnění. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru - např. v mezinárodních organizacích, neziskových organizacích, státní službě, médiální sféře či soukromých společnostech v oblastech zahraničních styků, projektového řízení apod.

 

Jak se přihlásit?

Přihláška se podává elektronicky, prostřednictvím aplikace Portál. Přihlaste se hned! Pozvánky k přijímacímu řízení najdete na stránkách Fakulty filozofické. Podívejte se na tu vaši.

Jaké jsou podmínky přijetí?

Základní podmínkou přijetí do studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky ze společenskovědního základu (s důrazem na orientaci v mezinárodní politice) a z obecných reálií regionů dle nabízených specializací (anglosaský svět, Rusko a Evropa). 15-25 % otázek přijímacího testu je v anglickém jazyce. U uchazečů se předpokládá znalost anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky. Test obsahuje 60 otázek, u každé otázky uchazeč vybírá jednu správnou ze čtyř nabízených možností.

Jaké budu mít předměty?

Aktuální podobu studijního plánu najdete na této stránce.

Každý předmět má upřesňující aktuální program kurzu zvaný sylabus. Všechny sylaby k jednotlivým kurzům si můžete prohlédnout zde. Můžete si tak udělat představu o povinnostech studentů v jednotlivých kurzech a o konkrétním průběhu výuky. Kvalitu výuky můžete po každém semestru anonymně ohodnotit, vyučující mají povinnost na připomínky a podněty reagovat.

Kdo mě bude učit?

Učit vás budou specialisté v jednotlivých akademických disciplínách. Přednášející a vedoucí seminářů nejsou jen učitelé, ale věnují se i rozsáhlé badatelské činnosti. Jsou autory mnoha publikací, řešiteli výzkumných grantů, přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích. Na jednotlivé odborné profily vyučujících se můžete podívat zde.

Kde probíhá výuka?

Většina přednášek a seminářů se koná v centru Plzně v budově Jungmannova 1. Na stejném místě mají kanceláře jednotliví vyučující, konají se zde tedy i jejich konzultační hodiny.

Je účast na výuce povinná?

Obecně platí, že účast na seminářích a přednáškách povinná není (s výjimkou jednoho kurzu v prvním semestru studia).

Mohu v rámci studia vyjet do zahraničí?

To samozřejmě můžete. Katedra spolupracuje s řadou zahraničních univerzit v rámci evropského programu Erasmus+. Díky tomu můžete vyjet studovat do zahraničí na jeden semestr nebo i celý rok. Kromě programu Erasmus+ můžete využít také finance z projektu Inter 16, ve kterém si můžete vybrat zemi, do které chcete vyjet (i mimoevropskou).

Zde se můžete podívat na aktuání přehled zahraničních smluv.

Chtěl bych se v rámci studia učit další jazyky – je to možné?

Můžete, v rámci studijního plánu je pro to vytvořen prostor. Katedra nabízí studium španělštiny, francouzštiny a němčiny. Na univerzitě je dále možné studovat např. italštinu či latinu.

Přijdu během studia do kontaktu s praxí?

Rozhodně ano. V rámci některých kurzů se na výuce podílejí odborníci z praxe, mimoto každý student absolvuje minimálně desetidenní praxi v konkrétní instituci.

Zároveň nabízíme možnost absolvovat prakticky zaměřený certifikátový program Žurnalistika – certifikát získáte spolu s vysokoškolským diplomem a stane se zajímavou položkou ve vašem životopise.

Jaké mám možnosti, pokud budu chtít pokračovat v navazujícím studiu?

Nabízíme dva navazující obory – Politologii a Mezinárodní vztahy. V jejich rámci se můžete zaměřit na studium rozvojových studií, evropských studií či nacionalismu a radikalismu. 

Patička