Přejít k obsahu

Odevzdávání diplomových prací

Termín pro odevzdání diplomové práce je v akademickém roce 2017/18 stanoven následovně: 

  • 30. dubna 2018 od 9:00 do 12:00

Práci odevzdejte na studijním oddělení Katedry politologie a mezinárodních vztahů (Jungmannova 1, místnost JJ 309).

Další pokyny pro odevzdání diplomové práce najdete zde.

Vzory desek práce, titulní strany a prohlášení naleznete zde. Vzory patitulních stran pro jednotlivé navazující obory naleznete zde.

Zadávání témat diplomových prací

Proces získávání témat diplomových prací je obdobný jako v případě bakalářských prací. Získat téma diplomové práce lze dvojím způsobem - buď zapsáním na jedno z témat vypsaných vyučujícími, nebo navržením vlastního tématu. Standardní cestou k získání tématu diplomové práce je zapsání na jedno z témat vypsaných vyučujícími Katedry politologie a mezinárodních vztahů. Seznam témat včetně informace o jejich dostupnosti bývá každoročně zveřejňován níže na této stránce. Možnost navrhnout individuální téma diplomové práce je určena vynikajícím studentům s jasně vyhraněným zájmem a dobrou orientací v problematice, které se navržené individuální téma týká. Základní podmínkou úspěšného získání tématu diplomové práce (oběma výše uvedenými cestami) je zpracování projektu diplomové práce, který bude akceptován radou studijního programu. Termíny související s procesem zadávání témat a vypracovávání projektů jsou každoročně oznámeny ve výzvě k podávání projektů diplomových prací (viz odkaz níže).

Výzva k podávání projektů diplomových prací
(pro studenty, kteří budou mít v ak. roce 2018/19 zapsaný předmět Diplomový seminář)

V případě, že studujete navazující obor Politologie a hodláte absolvovat specializaci Globální svět a regiony, můžete vybírat rovněž z témat navržených Katedrou geografie Fakulty ekonomické (viz tento soubor).

Zadávání témat vypsaných vyučujícími KAP je technicky řešeno pomocí aplikace v Portálu. Postup je následující: V níže uvedené tabulce najdete seznam témat vypsaných akademickými pracovníky KAP. Seznam pročtěte a vyberte si téma, které vás zaujalo a zároveň koresponduje s oborem, který studujete (základní pomůckou při úvahách o tom, zda zvolené téma zapadá do vámi studovaného oboru, je obsah profilových předmětů zahrnutých ve vašem studijním plánu). V momentě, kdy máte téma vybráno, si jej musíte elektronicky zarezervovat (postup viz níže). Rezervaci je možné provádět od pondělí 26. března 2018 od 8:00. Tato rezervace ještě neznamená, že jste téma získali - následně je nutné v nejbližších konaných konzultačních hodinách osobně navštívit vyučujícího a nastínit mu svou představu o zpracování tématu (vyučující může také ověřit, zda máte pro řádné zpracování tématu patřičné předpoklady, zejm. jazykové). S návštěvou neotálejte, pokud se nedostavíte na konzultační hodiny bezprostředně následující po elektronické rezervaci tématu, může být rezervace zrušena. Zásadně nechoďte s vyučujícím konzultovat téma bez předchozí elektronické rezervace - bez ní totiž není pro vyučujícího technicky možné vás na téma zapsat. Pokud vyučující na základě konzultace s vedením práce souhlasí, potvrdí vaši registraci na téma v Portálu. Pro definitivní získání tématu pak musíte ve spolupráci s vedoucím zpracovat projekt diplomové práce a odevzdat ho do požadovaného termínu (termín a vzor projektu viz ve výše uvedené výzvě k podávání projektů).

Pokud vyučující na základě konzultace vedení práce na vámi zvolené téma odmítne, vracíte se v celém procesu na začátek (musíte si vybrat jiné téma, elektronicky se na něj registrovat a dostavit se na konzultaci s vyučujícím).

Jeden student nemůže mít v jednom okamžiku rezervováno více témat. Na jednom tématu může být v jednom okamžiku registrován pouze jeden student. Pozor - registrace na téma dosud nepotvrzená vyučujícím se do níže uvedené tabulky nepromítne (téma bude nadále zobrazeno jako volné, dokud vedoucí nepotvrdí vedení na základě diskuse v konzultačních hodinách), proto dostupnost ověřujte vyhledáním tématu v Portálu (platí, že pokud je možné se na téma registrovat, tj. v Portálu se objeví příslušné tlačítko, je téma skutečně volné).

Pokud neodevzdáte do termínu uvedeného ve výzvě k podávání projektů akceptovatelný projekt diplomové práce podepsaný vedoucím práce, bude vám v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU v Plzni téma práce přiděleno vedoucím katedry.

Požadavek dostavit se osobně na konzultační hodiny se nevztahuje pouze na studenty, kteří jsou v době zadávání témat na studijním pobytu v zahraničí. Tito studenti mohou po elektronické rezervaci tématu nastínit svou představu o zpracování práce emailem.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na studijní asistentku KAP PhDr. Sandru Štollovou.

 

Postup rezervace tématu

1. Vyberte si téma z níže uvedeného seznamu.

2. Klikněte na tento odkaz a přihlašte se pomocí Orion uživatelského jména a hesla.

3. Klikněte na kartu "Hledání témat" a zadejte příjmení vyučujícího, který vypsal vámi vybrané téma - zobrazí se seznam všech témat vypsaných vyučujícím.

4. Klikněte na téma (název práce), o které máte zájem.

5. Klikněte na "Registrovat se na téma".

 

Vypsaná témata a informace o jejich dostupnosti viz níže v tabulce (2017/18).

2017/2018

Téma Typ Vedoucí  
Sankce EU jako nástroj společné zahraniční a bezpečnostní politiky Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Vývoj regionální politiky ve Velké Británii Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Role regionálních mocností v řešení konfliktů a udržení míru a bezpečnosti - případová studie vybrané země Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Role OSN v řešení uprchlických krizí a problému vnitřně vysídlených osob (student/ka volí konkrétní uprchlickou skupinu, např. uprchlíci v Súdánu, Sýrii, Afghánistánu, Myanmaru aj.) Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Latinská Amerika jako nový vektor čínské zahraniční politiky Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Neliberální diskurzy a praktiky uvnitř liberálních režimů: Případová studie České republiky Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Státní aparáty a jejich role v řešení politického extremismu v ČR Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Nerovné soutěžní pole - analýza vybraných voleb v postkomunistickém prostoru Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Regionální politika EU a země V4 (2014-2018) Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Zahraničně-politická dimenze působení hnutí ANO 2011 Diplomová Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Modely tvorby veřejné politiky ve vnějších politikách Evropské unie. Analýza procesů a aktérů Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Analýza metafor jako univerzální nástroj? Přenesené významy v textových analýzách Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Výzkumné metody v oblasti kritických bezpečnostních studií Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Protikorupční strategie a protikorupční postoje aktérů české politiky Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Legislativní proces v Evropské unii. Analýza zapojených aktérů ve vybraných veřejných politikách Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Střední Evropa, "nepřítel za branami" a revitalizace vlastenectví Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Neoliberální politická praxe v ČR Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Stát a vládnutí: Governmentalita v českém kontextu Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza negativní kampaně v soudobém českém prostředí Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Indonésie jako nová (nastupující) mocnost Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Vliv diskuze o tzv. Brexitu v Británii na debatu o nezávislosti Skotska ve Skotsku? Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Diachronní komparace tvorby dopravních politik města Plzně Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Koncept "národovectví" v programatice SPO Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Proměny a reformy Rady bezpečnosti a mírových misí v souvislosti s přijetím agendy lidské bezpečnosti Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Geopolitika Íránu a jeho aktivity v Iráku a Sýrii Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Soudní moc v politickém systému České republiky. Případová studie judicializace politiky Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Civilní a vojenské operace EU Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. volná
Normativní diskuze o právech menšin v liberálních demokraciích Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
"Masaryk" jako kulturní artefakt v argumentaci prezidentských kandidátů Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Strategie Taiwanu pro přežití Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Druhá světová válka v současných politických diskurzech v ČR Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Strategie EU pro Podunají jako nástroj posilování střední Evropy jako vnitrounijního aktéra? Diplomová Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Koncept konfliktních linií ve stranických systémech. Konceptualizace a operacionalizace konceptu a možnosti jeho uplatnění ve výzkumu postkomunistických stranických systémů Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Neokolonialismus v zahraniční rozvojové politice Francie Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. volná
Hybridizace středoevropských politických režimů Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Vliv války na rozvoj státu a státnosti v politické teorii Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Budoucnost demokracie: občanská participace či technokracie? Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Ženy a občanství - feministická reflexe Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Sportovní diplomacie vybrané země Commonwealthu Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
City diplomacy v České republice. Případová studie zahraničních aktivit vybraného českého města Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Mezinárodní sportovní organizace jako aktér sportovní diplomacie Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Banální nacionalismus a nové sociální sítě Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Politika identity - kritická reflexe Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Konec atlantismu: komparace euro-atlantických krizí Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Komparace přechodu od aktivního k pasivnímu cyklu v americké zahraniční politice ve 20. století a v současnosti Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná

2016/2017

Téma Typ Vedoucí  
Referendum o nezávislosti - etické aspekty Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Makedonie - vnitropolitická krize v mezinárodních souvislostech Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Ženy a občanství - feministická reflexe Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Politická satira jako politický aktivismus ve starověkém dramatu (jednopřípadová studie nebo komparace starořeckého dramatika/dramatiků) Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Biopolitika jako podmínka utopie? (jednopřípadová studie teorie vybraného teoretika) Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Uplatňování principu subsidiarity v ČR Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Rusko-české vztahy po skončení studené války Diplomová Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. volná
Politika boje proti terorismu v ČR po roce 2001: neliberální opatření v rámci ochrany tzv. měkkých cílů Diplomová Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Chudoba a sociální deprivace v českých parlamentních rozpravách, 1993-2016 Diplomová Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. volná
Korporátní společenská zodpovědnost nadnárodních korporací na poli rozvoje Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Sportovní diplomacie Státu Katar Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Sportovní diplomacie nedemokratických zemí + podnázev: Případová studie (státu, který si student následně vybere) Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Spolková republika Německo jako civilní mocnost po roce 1994 Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Strategie Taiwanu pro přežití Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Taiwanská lobby ve Spojených státech amerických Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Boj proti kriminalitě a nulová tolerance v českých parlamentních rozpravách, 1993-2016 Diplomová Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Role domácích a mezinárodních nevládních organizací v budování míru mezi Arménií a Ázerbajdžánem po válce na Náhorním Karabachu Diplomová Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Zahraniční politika České republiky vůči Blízkému východu Diplomová Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Politika boje proti kriminalitě na komunální a krajské úrovni: případová studie tří vybraných obcí ve vybraném kraji (Ústecký, Plzeňský nebo Karlovarský) v období 2000-2016 Diplomová Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. volná
Jednání o směřování Evropské unie na základě Bílé knihy o budoucnosti Evropské unie. Rozbor procesu a strategií zapojených aktérů Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Analýza komunální politiky - Problematika kriminality námezdně pracujících cizinců v Plzni Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Návrhy protikorupčních strategií v dokumentech státních institucí a stranických programech v ČR Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Vektory venezuelské zahraniční politiky od nástupu H. Cháveze do současnosti Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. volná
Role externích aktérů v jemenském konfliktu Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Regionální dopad geopolitického soupeření Indie a Pákistánu Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Indonésie jako nová (nastupující) mocnost Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Zámořská a autonomní území států EU v evropském integračním procesu Diplomová Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Strategie EU pro Podunají jako nástroj posilování střední Evropy jako vnitrounijního aktéra? Diplomová Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Teorie appeasementu - případová studie vybrané země Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Lídři ve volebních kampaních českých politických stran. Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Soft power v zahraniční politice tzv. rostoucích mocností Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Postsovětské nedemokratické režimy Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Spolupráce Spojených států amerických s arabskými zeměmi v boji proti terorismu Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Politizace národních dějin Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Americký izolacionismus - vývoj konceptu Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Teorie zajišťování - případová studie vybrané země Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Zahraniční politika kvazistátů - vybrané případové studie Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Zapojení Čínské lidové republiky jako nového donora do systému rozvojové spolupráce Diplomová Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Strany nového populismu v západní Evropě - analýza konkrétního problému Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Islamofobie - předvolební téma v ČR 2017? Diplomová Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Politika identity - kritická reflexe Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Vznik moderního konstitucionalismu Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Otázka středoevropské identity: odkaz teorie Steina Rokkana Diplomová Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Populismus jako způsob komunikace (jednopřípadová studie nebo komparace českých politických stran/hnutí) Diplomová Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Evropeizace zahraniční politiky České republiky. Analýza vlivu evropské integrace na strategie, postoje a akce v zahraniční politice Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Soudní moc jako politický aktér v institucionálním systému Evropské unie. Vliv Soudního dvora na formování evropských veřejných politik Diplomová Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Teorie úpadku (declinism) - aplikace na moc USA Diplomová Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Vztah ideologie a politiky: Postpolitika a postdemokracie? Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Teorie sociální spravedlnosti: Konstrukt politické filosofie nebo aplikovatelný koncept? Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Politický extremismus a radikalismus: Sociální konstrukce těchto fenoménů ze strany státních aparátů/politických aktérů Diplomová Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Poručnické instituce v politickém režimu Diplomová Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Transformace zahraniční politiky JAR v letech 1994-2017 Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Noví donoři v rozvojové spolupráci: příklad Chile a Mexika Diplomová Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná

Patička