Přejít k obsahu

Odevzdávání bakalářských prací

Termín pro odevzdání bakalářské práce je v akademickém roce 2016/17 stanoven následovně: 

  • 28. dubna 2017 od 10:00 do 13:00

Práci odevzdejte na studijním oddělení Katedry politologie a mezinárodních vztahů (Jungmannova 1, místnost JJ 309).

Další pokyny pro odevzdání bakalářské práce najdete zde.

Vzory desek práce, titulní strany a prohlášení naleznete zde. Vzory patitulních stran pro jednotlivé bakalářské obory naleznete zde.

Zadávání témat bakalářských prací

Získat téma bakalářské práce lze dvojím způsobem - buď zapsáním na jedno z témat vypsaných vyučujícími, nebo navržením vlastního tématu. Standardní cestou k získání tématu bakalářské práce je zapsání na jedno z témat vypsaných vyučujícími Katedry politologie a mezinárodních vztahů. Seznam témat včetně informace o jejich dostupnosti bývá každoročně zveřejňován níže na této stránce. Možnost navrhnout individuální téma bakalářské práce je určena vynikajícím studentům s jasně vyhraněným zájmem a dobrou orientací v problematice, které se navržené individuální téma týká. Základní podmínkou úspěšného získání tématu bakalářské práce (oběma výše uvedenými cestami) je zpracování projektu bakalářské práce, který bude akceptován radou studijního programu. Termíny související s procesem zadávání témat a vypracovávání projektů jsou každoročně oznámeny ve výzvě k podávání projektů bakalářských prací (viz odkaz níže).

Výzva k podávání projektů bakalářských prací
(pro studenty, kteří budou mít v ak. roce 2017/18 zapsaný předmět Bakalářská práce)

Zadávání témat vypsaných vyučujícími je technicky řešeno pomocí aplikace v Portálu. Postup je následující: V níže uvedené tabulce najdete seznam témat vypsaných akademickými pracovníky KAP. Seznam pročtěte a vyberte si téma, které vás zaujalo a zároveň koresponduje s oborem, který studujete (základní pomůckou při úvahách o tom, zda zvolené téma zapadá do vámi studovaného oboru, je obsah profilových předmětů zahrnutých ve vašem studijním plánu). V momentě, kdy máte téma vybráno, si jej musíte elektronicky zarezervovat (postup viz níže). Rezervaci je možné provádět od pátku 24. března 2017 od 20:00. Tato rezervace ještě neznamená, že jste téma získali - následně je nutné v nejbližších konaných konzultačních hodinách osobně navštívit vyučujícího a nastínit mu svou představu o zpracování tématu (vyučující může také ověřit, zda máte pro řádné zpracování tématu patřičné předpoklady, zejm. jazykové). S návštěvou neotálejte, pokud se nedostavíte na konzultační hodiny bezprostředně následující po elektronické rezervaci tématu, může být rezervace zrušena. Zásadně nechoďte s vyučujícím konzultovat téma bez předchozí elektronické rezervace - bez ní totiž není pro vyučujícího technicky možné vás na téma zapsat. Pokud vyučující na základě konzultace s vedením práce souhlasí, potvrdí vaší registraci na téma v Portálu. Pro definitivní získání tématu pak musíte ve spolupráci s vedoucím zpracovat projekt bakalářské práce a odevzdat ho do požadovaného termínu (termín a vzor projektu viz ve výše uvedené výzvě k podávání projektů).

Pokud vyučující na základě konzultace vedení práce na vámi zvolené téma odmítne, vracíte se v celém procesu na začátek (musíte si vybrat jiné téma, elektronicky se na něj registrovat a dostavit se na konzultaci s vyučujícím).

Jeden student nemůže mít v jednom okamžiku rezervováno více témat. Na jednom tématu může být v jednom okamžiku registrován pouze jeden student. Pozor - registrace na téma dosud nepotvrzená vyučujícím se do níže uvedené tabulky nepromítne (téma bude nadále zobrazeno jako volné, dokud vedoucí nepotvrdí vedení na základě diskuse v konzultačních hodinách), proto dostupnost ověřujte vyhledáním tématu v Portálu (platí, že pokud je možné se na téma registrovat, tj. v Portálu se objeví příslušné tlačítko, je téma skutečně volné).

Pokud neodevzdáte do termínu uvedeného ve výzvě k podávání projektů akceptovatelný projekt bakalářské práce podepsaný vedoucím práce, bude vám v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU v Plzni téma práce přiděleno vedoucím katedry.

Požadavek dostavit se osobně na konzultační hodiny se nevztahuje pouze na studenty kombinované formy studia a studenty, kteří jsou v době zadávání témat na studijním pobytu v zahraničí. Tito studenti mohou po elektronické rezervaci tématu nastínit svou představu o zpracování práce emailem.

Doc. Cabada a doc. Cabadová Waisová nemají pro letní semestr vypsány kontaktní konzultační hodiny - v případě zájmu o jimi vypsaná témata využívejte výhradně emailovou komunikaci.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na studijní asistentku KAP PhDr. Sandru Štollovou.

 

Postup rezervace tématu

1. Vyberte si téma z níže uvedeného seznamu.

2. Klikněte na tento odkaz a přihlašte se pomocí Orion uživatelského jména a hesla.

3. Klikněte na kartu "Hledání témat" a zadejte příjmení vyučujícího, který vypsal vámi vybrané téma - zobrazí se seznam všech témat vypsaných vyučujícím.

4. Klikněte na téma (název práce), o které máte zájem.

5. Klikněte na "Registrovat se na téma".

 

Vypsaná témata a informace o jejich dostupnosti viz níže v tabulce (rok 2016/17). 

Patička