Přejít k obsahu

Aktuálně řešené projekty

Instrumentální politizace dějin jako legitimizační nástroj politických režimů (18-08605S)

Řešitelé: PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D. (hlavní řešitel), PhDr. Petr Krčál, Ph.D. (spoluřešitel), Mgr. Petra L. Burzová, Ph.D. (spoluřešitel), Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. (externí spolupracovník)

Grantové schéma: Grantová agentura České republiky, Standardní projekty GAČR

Doba řešení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Internetová stránka projektu: zde

Projekt, který je realizovaný v letech 2018–2020 týmem badatelů z FF ZČU a FF UK, se zabývá otázkou instrumentální politizace dějin jako legitimizačního nástroje a diskurzivní praktiky politických aktérů. Výzkum této diskurzivní praktiky je relevantní z toho důvodu, že utváření specifických narativ odkazujících k určité interpretaci minulosti vede k podpoře požadavků současnosti a též vize kýžené budoucnosti. Jednou z historických epoch sloužících k utváření těchto diskurzů v rámci současné české a slovenské politiky je druhá světová válka a období těsně po ní následující. Projekt cílí právě na toto období, tedy na to, jakým způsobem je ze strany českých a slovenských aktérů využíváno odkazů druhé světové války (odsun sudetských Němců, osvobození Československa, existence Slovenského státu, Slovenské národní povstání, romský a židovský holocaust, kolaborace s režimem atd.) k legitimizaci jimi prosazovaných politických požadavků a plánů.

 

RECAST - Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe

Řešitelé ze ZČU: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D., PhDr. Petr Krčál, Ph.D.,  PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D.

Grantové schéma: EU Framework Programme Horizon 2020, COST

Doba řešení projektu: 15. 9. 2017 – 14. 9. 2021

Internetová stránka projektu: zde

Katedra je díky projektu součástí sítě výzkumných a vzdělávacích institucí z 28 většinou evropských států. Smyslem projektu je diskutovat o vztahu občanských práv a demokracie v soudobém evropském kontextu. Aktivity v rámci projektu jsou vedeny snahou propojovat pohledy na vztah občanských práv a demokracie v různých akademických disciplínách a v politické praxi.

 

Jean Monnet Chair in European Union Foreign Policies

Řešitelé: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D. (chair holder), PhDr. Linda Piknerová, Ph.D. a PhDr. David Šanc, Ph.D. (spoluřešitelé)

Grantové schéma: EACEA Erasmus+, Jean Monnet Activities

Doba řešení projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Internetová stránka projektu: zde

Projekt je tematicky zaměřen na oblast veřejných politik Evropské unie, zejm. pak politik obsahujících vnější dimenzi. Aktivity v rámci projektu jsou zaměřeny především na rozvoj výukové činnosti v oblasti evropských veřejných politik, vedlejším cílem projektu je rozšíření badatelských aktivit členů řešitelského týmu v oblasti procesů a aktérů v evropských veřejných politikách. V rámci projektu bude inovován obsah dvou existujících předmětů v bakalářském stupni studia a budou vytvořeny čtyři nové předměty v navazujícím studiu, které společně vytvoří novou specializaci "Evropská politická studia". V rámci projektu bude rovněž uspořádán workshop a mezinárodní konference a budou publikovány dvě monografie.

 

Patička