Přejít k obsahu

carp_full_cmyk

Poslání Centra analýz regionálních politik

Centrum analýz regionálních politik (CARP; dále také „Centrum“) je platformou akademických pracovníků (nejen) Katedry politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni (dále také „KAP“), kteří se zabývají sběrem dat, jejich analýzou, metodologií a mediací ve vztahu k veřejným politikám, a jejich studentů či dalších participantů. Pod hlavičkou Centra mohou pracovat zaměstnanci KAP, jejich kolegové z jiných univerzit a také jejich studenti. Veškerá činnost je prostřednictvím Centra zaštítěna tématem veřejných politik, resp. jejich širšímu pojetí (v souladu s tzv. novou policy analýzou). Důraz je kladen na teritoriálně omezené politiky, které se objevují v Plzeňském kraji, byť pro komparativní analýzy není vyloučeno zahrnutí dalších regionů České republiky či regionů ze zahraničí.

Prováděná činnost Centra (prostřednictvím k němu přidružených akademiků a studentů) může být jak na bázi individuální, tak i kolektivní (za celé Centrum či jeho část). To znamená, že na problému/úkolu může pracovat jeden akademik, který využije (některé) organizační struktury a datové základny Centra, nebo na vybraném problému/úkolu může pracovat širší skupina složená z různých participantů s měkkými i tvrdými dovednostmi. Všichni analytici či teoretici (včetně studentů) se mohou věnovat jak teoretické (příp. metodologické) stránce, tak i stránce praktického výzkumu (užití metod sběru dat a jejich hodnocení/interpretaci). Důraz je kladen na praktický výzkum ve vztahu k politikám působícím na území Plzeňského kraje, či problémovým situacím, které různí aktéři působící na území zmíněného kraje chápou jako potenciálně veřejné.

Cílem rozmanitých činností Centra je přispívat k posilování veřejné debaty na území Plzeňského kraje, a tak i k tvorbě efektivních, zároveň však maximálně konsenzuálních veřejných politik. Cíl je naplňován prostřednictvím tří nástrojů, a to mediace, analytické činnosti a poradenství.

Patička