Přejít k obsahu

carp_full_cmyk

Organizace Centra analýz regionálních politik

Nadřazenou organizační složkou je Katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU – Centrum je s KAP personálně propojené. Katedru zastupuje vedoucí katedry.

Vedoucí centra je odpovědný za komunikaci Centra s vedením KAP zejm. v otázkách přijímání/odmítání nových analýz, nabídek mediace a poradenské činnosti; projednává se třetími stranami detaily součinnosti; prezentuje záměry Centra a výsledky analytické činnosti; zprostředkovává komunikaci mezi akademiky v České republice.

Úsek dopravních politik. Úsek dopravních politik zajišťuje analýzy, poradenství a monitoringy v oblasti dopravy, konkrétně dopravní obslužnosti, plánování dopravních staveb, harmonizace rozličných druhů dopravy na jednom místě a v jednom čase, parkování a parkovacích systémům apod. To vše z pohledu analýzy (preferovaně obsahové analýzy) především strategických a legislativních veřejně-politických dokumentů.

Úsek sociálních politik. Úsek sociálních politik je plánovaným úsekem Centra, který by měl do budoucna zajišťovat analýzy různých podruhů sociálních politik v Plzeňském kraji i na úrovni měst či obcí v tomto kraji. Mezi prioritní oblasti budou patřit rodinné politiky, sociální služby určené seniorům a sociálně znevýhodněným občanům. Zdrojem analýzy budou strategické a legislativní veřejně-politické dokumenty všech zainteresovaných aktérů (vzhledem ke konkrétnímu problému) s nutnou analýzou advokačních dokumentů prosazujících specifické nastavení politiky (zejm. od neziskových organizací). Klíčovou činností bude analýza zájmů aktérů (včetně škálování), která je i odrazovým můstkem pro analýzu politické proveditelnosti.

Modul administrace a uchování dat. Jedná se o virtuální prostor na webu Centra, kde se evidují data potřebná pro analýzy. Data jsou získávána z výzkumného terénu dle kontur a zadání konkrétního problému veřejné politiky, který je určen jako veřejný buď zadavatelem z řad širší veřejnosti, nebo je problém problémem přímo výzkumným a formuluje ho sám analytik přidružený k Centru. V modulu jsou taktéž uvedeny základní metody sběru dat, doporučené postupy a odkazy na datové databáze či data z předchozích výzkumů (jejichž uveřejnění není v rozporu s platnou legislativou). V poslední řadě jsou ve virtuálním prostoru modulu uchovávány provedené analýzy, výzkumné zprávy a další dokumenty. Všechny jmenované dokumenty byly vytvořeny za užití patřičných nástrojů sociálních věd, opírají se o přístupy a teorie, které jsou transparentní a vychází především z principů analýzy aktérů (stakeholder analysis) a textových analýz (obsahové, narativní a diskurzivní).

Patička