Přejít k obsahu

carp_full_cmyk

Nástroje Centra analýz regionálních politik

Výzkumníci a studenti, kteří působí volně přidruženi k Centru, se nevěnují analýzám a jiným aktivitám, které by sloužily pro advokacii zájmů lobbistických skupin sledujících neveřejný profit. Centrum není ani platformou pro poradenskou činnost politickým stranám v jejich boji o volené funkce. V tomto smyslu je Centrum nezávislou institucí a všichni, kdo se činností této platformy zaštitují, jsou povinni ctít její etický kodex. V přeneseném smyslu Centrum není think-tankem, který by preferoval vybraný ideový přístup k sociálnímu světu, či přímo teorii, které by přizpůsoboval sběr dat, jejich interpretaci či postup při mediaci a spolu-tvorbě strategických dokumentů. CARP je platformou transparentní a vychází z uznání a přiznání ideově zatížených přístupů a teorií v duchu post-pozitivismu. 

  • Analýzy a monitoringy

Vypracování analýz a monitoringů je určeno pro nekomerční účely a má za cíl vyjasnit problémové situace, jejich veřejný rozměr a příp. i identifikovat příčiny existence problému, který aktéři pociťují. Analýzy a monitoringy tvoří nejobjemnější část práce analytiků Centra.

Díky analýzám a monitoringům lze (zaprvé) řešit situace, kdy si je aktér vědom nějakého nedostatku v oblasti politiky, kterou řeší (fakultativně či obligatorně), ale neví, co je jeho příčinou, jaké druhy politiky jsou na něj navázány, nedokáže identifikovat všechny aktéry (popř. si není jist, zda identifikoval skutečně všechny aktéry), kteří mohou mít na vzniku či řešení problému účast, nemá úplné povědomí o zájmech aktérů apod.

V jiných případech (zadruhé) analýzy a monitoringy mohou sloužit aktérům jako informační poklady pro lepší formulaci jejich politik a následnou implementaci. Pokud například aktér ví, že bude muset zpracovat řešení nějakého pociťovaného problému, který je již definován, analytici z Centra mohou takovému aktérovi pomoct a na základě smluvního výzkumu připravit všechny podklady zpracované do analýzy. Variantně mohou být rozsahy analýz různé: od přehledu legislativně-politických veřejných dokumentů, přes analýzu aktérů a jejich zájmů, až po kompletní zpracování postupu implementace, definování substanciálního problému řešené politiky včetně podrobného návrhu variant řešení. Monitoringy je možné připravit vzhledem k mediálnímu pokrytí problému v regionálním tisku, existenci/neexistenci a míry tzv. politického šumu okolo problému (vhodné zejm. pro neziskové organizace bez potřebných personálních zdrojů), legislativnímu ukotvení problému ve stávajícím právním pořádku ČR apod.

  • Poradenství

Poradenství je poskytováno při formulaci strategických veřejně-politických dokumentů vůči politikám ex ante i ex post (např. formou pořádání kulatých stolů pro zainteresované aktéry, psaní oponentury ke strategickým dokumentům, přímá spolupráce s odpovědnými osobami – úředníky – při tvorbě textové části strategických dokumentů apod.). Nejde tedy o vlastní analytickou činnost. Smyslem poradenství je spolupráce na vypracování znění strategických dokumentů, vyhledávání možných sporných bodů (tvorba pomocných SWOT, stromů problému apod.), upozornění na odlišné zájmy aktérů, kteří by mohli implementaci zamýšlené politiky tzv. brzdit apod.

Patička