Přejít k obsahu

carp_full_cmyk

Etický kodex Centra analýz regionálních politik

Ustanovení etického kodexu nejsou právně vymahatelná. Jedná se o sérii doporučení, které jsou v souladu s požadavky na vědeckou a společenskou etiku pracovníků, kteří vystupují jménem Centra analýz veřejných politik. Každý, kdo se zaštiťuje jménem Centra analýz veřejných politik (dále také jen „Centra“), musí níže uvedené zásady ctít.

  • Transparentnost. Pokud vystupuji jménem Centra, pak o mé činnosti ví vedoucí centra, který je odpovědný za chod Centra a naplňování jeho deklarovaných cílů. Proti těmto cílům nejednám a tyto cíle nezastírám.
  • Sebereflexe. Pokud jsem si vědom toho, že paradigma, přístup či teorie, které užívám ve svých analýzách, mohou být hodnotově zatížené, pak na toto upozorněním ve své analýze. Výzkum v sociálních vědách nemůže být nikdy zcela objektivní, protože záleží na přiznané perspektivě.
  • Originalita. Analýza, kterou vydávám za svou, jsem skutečně vypracoval/a jen já. Pokud se mnou někdo spolupracoval, byť jen z části, uvedu její/jeho/jejich jméno do analýzy. Pokud jsem převzal/a nějaké informace, musím odkázat na zdroj těchto informací s maximem identifikačních znaků, které je možné nalézt. Nejsem plagiátor/ka.
  • Schopnost. Vím, že některé teorie mají nižší vysvětlující sílu vůči problémům, které řeším. Jsem schopen/a tyto teorie identifikovat díky jejich znalosti a jsem otevřen/a kritice slabin těchto teorií, případně jejich reformulaci, či volbou teorie, která by byla vhodnější. Hlásím se k odkazu kritické metodologie.
  • Spolupráce. Jsem ochotný spolupracovat se všemi aktéry, kteří mi mohou poskytnout data pro analýzu. Výjimkou jsou aktéři, kteří neuznávají relevanci základních lidských a občanských práv. Rozsah sociálních práv je otázkou veřejné debaty.
  • Odpovědnost. Za svou práci jsem odpovědný/á jen já, a proto se pod ni podepisuji. Jsem odpovědný/á za nešíření informací z interní komunikace a informací, které jsou uloženy pod heslem na webových stránkách Centra.
  • Umění říkat ne. Nepracuji pro zájmy lobbistických skupin sledujících neveřejný profit. Nesbírám a neselektuji informace pro politické strany, jejich členy či aktéry s nimi spojené, které by sloužily proti jejich oponentům v případě boje o politickou moc.
  • Otevřenost. Mým hlavním zájmem je napomoci ke kvalitě veřejné debaty. Ke všem aktérům přistupuji otevřeně a jako k partnerům. Jsem dalek/a poučování.
  • Jasnost. Pokud komunikuji veřejně závěry své práce, činím tak maximálně jasně a přesně. Odpovědi na obecné otázky v rovině spekulací formuluji tak, aby bylo jasné, že se jedná o spekulace založené na osobním odhadu. Na toto kladu důraz především při vystupování ve veřejných sdělovacích prostředcích.
  • Selektivita. Nerozumím všemu, a proto jsem schopen/na selektivně určit, jakou nabídku spolupráce mohu relevantně naplnit a jakou nikoliv.

Patička