Přejít k obsahu

carp_full_cmyk

Cílové skupiny Centra analýz regionálních politik

Cílové skupiny, kterým Centrum dopomáhá k naplnění obecného cíle, tj. posilování veřejné debaty v Plzeňském kraji, jsou v zásadě dvě.

Hlavní cílovou skupinou činnosti Centra je širší veřejnost mimo „akademický svět“. Do této skupiny jsou zahrnuty orgány státní správy a samosprávy, a dále neziskové organizace, včetně profesních skupin. Těmto aktérům je poskytován informační servis a jsou na ně soustředěny všechny uvedené nástroje Centra. Jedná se o analytickou činnost (vyjasnění veřejného problému, jeho šíře a přesahu do jiných politik s označením možných příčin a návrhů na jejich odstranění) a poradenství v oblasti formulace strategií veřejných politik (jako je dopravní politika, či strategie územního plánování) zejm. pro orgány samosprávy na území Plzeňského kraje.

Důležitou cílovou skupinou zůstávají i analytici z řad akademiků a studentů. Těm Centrum poskytuje odborné zázemí v podobě přístupu do datových korpusů předchozích výzkumů, v případě jejich zájmu konzultuje výběr teorie či analytického postupu, nabízí přístup do databáze odborných teoretických publikací a také zprostředkovává spolupráci při sběru dat. Analytikům – specificky z řad studentů – Centrum nabízí možnost propojení jejich teoretické výuky na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni a praktické činnosti v terénu, či přímo participaci na interpretaci závěrů analýz. Činnost centra se tedy mj. zaměřuje na výběr talentovaných studentů, kteří splní předměty KAP/VP (Veřejné politiky) na bakalářském stupni studia, či KAP/AVP (Analýza veřejných politik) na magisterském stupni studia a bude jim nabídnuta spolupráce ve výše uvedeném smyslu.

Patička