Přejít k obsahu

Politologie

Oborový základ

Zkouška z oborového základu ověřuje uchazečovu základní orientaci v dílčích disciplínách politologie, tj. obecné a komparativní politologii, politické geografii a politickém myšlení. Zkoušku absolvuje každý uchazeč.

Okruhy ke zkoušce z oborového základu

 • politologie jako sociálně-vědní disciplína
 • politické systémy
 • strany a stranické systémy
 • volby a volební systémy
 • politická geografie
 • nacionalismus a konstrukce národní identity
 • politologické aspekty veřejné správy a komunální politika
 • soudobé demokratické režimy – západní Evropa a anglosaský svět
 • politický systém ČR
 • nedemokratické režimy ve 20. století

Literatura ke zkoušce z oborového základu

 • Balík, S. (2009): Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada.
 • Balík, S.; Hloušek, V.; Holzer, J.; Šedo, J. (2007): Politický systém českých zemí 1848–1989. Brno: MPÚ.
 • Balík, S.; Holzer, J. (2007): Postkomunistické nedemokratické režimy. Studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase. Brno: CDK.
 • Balík, S.; Kubát, M. (2012): Teorie a praxe nedemokratických režimů. Dokořán
 • Cabada, L.; Kubát, M. (2007): Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Cabada, L.; Šanc, D., (2005): Český stranický systém ve 20. století. Plzeň: Aleš Čeněk. 
 • Fiala, P.; Strmiska, M. (2009): Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal. 
 • Glassner, M. I.; Fahrer, Ch. (2004),Political Geography. Hoboken : John Wiley & Sons. 
 • Heywood, A. (2008): Politologie. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Hlaváček, P.; Jurek, P. a kol. (2014): Politické systémy anglosaských zemí. Praha: Dokořán.
 • Hloušek, V.; Kopeček, L. (eds.) (2003): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav.
 • Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír; Šedo, Jakub (2011): Politické systémy. Brno: Barrister & Principal.
 • Hnízdo, B. (1995): Mezinárodní perspektivy politických regionů. Praha: ISE.
 • Hobsbawm, E. J. (2000): Národy a nacionalismus od roku 1780. Brno: CDK. 
 • Hroch, M. (ed.) (2003): Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Chytilek, R.; Šedo, J. (eds.): 2004. Volební systémy. Brno: IIPS.
 • Novák, M. et al. (2011): Úvod do studia politiky. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • Říchová, B. a kol.: Komparace politických systémů. Západoevropské politické systémy. Praha: Oeconomica, 2009.
 • Vodička, K.; Cabada, L. (2003): Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha: Portál.
 • Ženíšek, M.; Šanc, D. a kol. (2007): Commonwealth. Politické systémy, Aleš Čeněk: Plzeň.

  

Oborová specializace

Zkouška z oborové specializace ověřuje uchazečovu detailnější znalost toho z podoborů politologie, jenž odpovídá jeho specializaci. Uchazeč před komisí volí jednu ze tří nabízených alternativ.

1. Komparativní politologie

Okruhy

 • formy vlády - charakteristiky, příklady
 • ústavní inženýrství - možnosti, příklady
 • politické strany a typologie stranických systémů - teorie, příklady
 • zájmové skupiny - funkce, příklady působení
 • volby a volební inženýrství; volební systémy
 • koaliční vládnutí - teorie, příklady
 • konsociační demokracie - charakteristika, příklady
 • neokorporativismus - charakteristika, příklady
 • modely vnitřního uspořádání státu - typologie, příklady

Literatura

 • Cabada, L.; Charvát, J.; Stulík, O. (2015): Současná komparativní politologie: Klíčové koncepty. Praha: Aleš Čeněk a MUP Press.
 • Fiala, P.; Pitrová, M. (2009): Evropská unie. Brno: CDK.
 • Fiala, P.; Strmiska, M. (2009): Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal. 
 • Dvořáková, V. a kol.: (2008): Komparace politických systémů. Základní modely demokratických systémů. Praha: VŠE – Oeconomica.
 • Chytilek, R.; Šedo, J.; Lebeda, T.; Čaloud, D. (2009): Volební systémy. Praha: Portál.
 • Lebeda, Tomáš (2009): Volební systémy poměrného zastoupení. Mechanismy, proporcionalita a politické konsekvence. Praha: Karolinum. 
 • Mlejnek, J., jr. (2010): Smíšené volební systémy. Praha: Karolinum.
 • Novák, M.; Lebeda, T. a kol. (2004): Volební a stranické systémy. Dobrá Voda: Aleš Čeněk.
  Říchová, B. (2014): Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál.
 • Říchová, B. a kol. (2009): Komparace politických systémů. Západoevropské politické systémy. Praha: Oeconomica.
 • Sartori, G. (2001): Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: SLON. 
  Strmiska, M.; Hloušek, V.; Kopeček, L.; Chytilek, R. (2005): Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál.

2. Politická teorie

Okruhy

 • teorie přechodů k demokracii
 • teorie multikulturalismu
 • teorie občanské společnosti
 • teorie racionální volby
 • teorie politického systému
 • teorie polyarchie
 • teorie modernizace
 • teorie nacionalismu a secesionismu

Literatura

 • Barša, P. (1999): Politická teorie multikulturalismu. Brno: CDK.
 • Fiala, P.; Strmiska, M. (2009): Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal.
 • Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír; Šedo, Jakub (2011): Politické systémy. Brno: Barrister & Principal.
 • Hroch, M. (ed.) (2003): Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Hroch, M. (2009): Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Rosůlek, P. (2014): Politický secesionismus & etické teorie. Brno: Barrister & Principal. 
 • Říchová, B. (2014): Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál.
 • Smith, A. D. (2003): Nationalism. Theory. Ideology. History. Cambridge: Polity Press.
 • Strnadová, L. (2008): Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Aleš Čeněk: Plzeň.
 • Šaradín, P. (2001): Historické proměny pojmu ideologie. Brno: CDK.
 • Taylor, Ch. (2002): Multikulturalismus: Zkoumání politiky uznání. Praha: Filosofia.
 • Ženíšek, M. (2006): Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň: Aleš Čeněk.

3. Politické myšlení

Okruhy

 • dějiny politického myšlení
 • interpretace originálních děl „klasiků“ oboru
 • dějiny politického myšlení a modernita
 • reflexe totalitarismu
 • politická filozofie ve 20. století a na počátku 21. století
 • politické ideologie

Literatura

 • Aristoteles (1998): Politika. Praha: Rezek.
 • Ballestrem, K.; Hennig, O. (1993): Politická filosofie 20. století. Praha: Oikoymenh.
 • Burke, E.: (1997): Úvahy o revoluci ve Francii. Brno: CDK.
 • Heywood, A. (2008): Politické ideologie. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Kant, I. (1999): K věčnému míru. Praha: Oikoymenh.
 • Kymlicka, W. (2002): Contemporary Political Philosophy. An Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Naxera, V.; Stulík, O. (2002) : Komparace sociálních utopií. Brno: Klemm.
 • Naxera, V.; Stulík, O. a kol. (2013): Teorie společenských smluv. Analýza vybraných novověkých konceptů. Brno:  Klemm.
 • Tocqueville, A. de (2012): Demokracie v Americe. Voznice: Leda.
 • Popper, K. R. (1994): Otevřená společnost a její nepřátelé I. Praha: Oikoymenh.
 • Machiavelli, N. (2007): Vladař. Praha: XYZ.
 • Montesquieu, J. L. de S. (2010): O duchu zákonů I. Praha: Oikoymenh.
 • Platon (2005): Ústava. Praha: Oikoymenh.
 • Rawls, J. (1995): Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing.

Patička