Přejít k obsahu

Politologie

Oborový základ
Zkouška z oborového základu ověřuje uchazečovu základní orientaci v dílčích disciplinách politologie, tj. mezinárodních vztazích, obecné a komparativní politologii a politické geografii. Zkoušku absolvuje každý uchazeč.

Okruhy ke zkoušce z oborového základu

 • Totalitní systémy ve 20. století - ideologie a praxe
 • Moderní a postmoderní stát - základní charakteristiky
 • Nacionalismus a konstrukce národní identity
 • Soudobý mezinárodní systém - struktura, aktéři
 • Globální vládnutí
 • Politické systémy demokratických zemí
 • Volební systémy
 • Politické strany a stranické systémy
 • Politická geografie
 • Dějiny politického myšlení a politické ideologie

Literatura:
Adamová, K.; Křížkovský, L. (2000): Dějiny myšlení o státu, Praha: Codex.
Drulák, Petr: 2003. Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
Dvořáková, V. a kolektiv (2003): Komparace politických systémů I. 3. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická.
Fiala, Petr - Pitrová, Markéta: 2004. Evropská unie. Brno: CDK.
Glassner, M. I. (1996). Political Geography. 2. vydání. New York: John Wiley & Sons.
Hloušek, V.; Kopeček, L. (eds.) (2003): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav.
Hobsbawm, E. J. (2000): Národy a nacionalismus od roku 1780. Brno: CDK.
Kubát, Michal a kol. (2004): Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia.
Novák, M.; Lebeda, T. a kol. (2004): Volební a stranické systémy. Dobrá Voda: Aleš Čeněk.
Říchová, B. (2000): Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál.
Říchová, B. a kol. (2003): Komparace politických systémů II. 3. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická.
Sartori, G. (2001): Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: SLON.
Sorensen, Georg (2005): Stát a mezinárodní vztahy: Praha: Portál.
Strmiska, M.; Hloušek, V.; Kopeček, L.; Chytilek, R. (2005): Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál.
Vodička, K.; Cabada, L. (2003): Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha: Portál.
Waisová, Šárka a kol. (2005): Ve stínu modernity. Perspektivy a problémy rozvoje. Plzeň: Aleš Čeněk.


Oborová specializace
Zkouška z oborové specializace ověřuje uchazečovu detailnější znalost toho z podoborů politologie, jenž konvenuje jeho specializaci. Uchazeč před komisí volí jednu ze tří nabízených alternativ.

 • 1. Komparativní politologie
  • formy vlády - charakteristiky, příklady
  • ústavní inženýrství - možnosti, příklady
  • typologie stranických systémů - teorie, příklady
  • zájmové skupiny - funkce, příklady působení
  • volby a volební inženýrství
  • koaliční vládnutí - teorie, příklady
  • konsociační demokracie - charakteristika, příklady
  • neokorporativismus - charakteristika, příklady
  • modely vnitřního uspořádání státu - typologie, příklady
 • 2. Mezinárodní vztahy
  • dějiny MV v 19. století
  • dějiny MV ve 20. století
  • soudobé teorie mezinárodních vztahů
  • konceptualizace bezpečnosti v soudobých MV
  • aktéři mezinárodních vztahů - primát státu a alternativní pojetí
  • mezinárodní organizace - typologie, příklady
  • mezinárodní regiony - typologie, příklady
  • globalizace jako mezinárodně-politický fenomén
  • aktuální otázky evropského integračního procesu
 • 3. Politická teorie
  • teorie totalitarismu
  • teorie přechodů
  • teorie multikulturalismu
  • soudobé politické ideologie
  • teorie občanské společnosti
  • teorie racionální volby
  • teorie politického systému
  • teorie polyarchie
  • teorie modernizace

Patička