Přejít k obsahu

Navazující magisterský program Mezinárodní vztahy

Tento program je ukončen získáním titulu Mgr. (magistr). Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení minimálně bakalářského stupně vysokoškolského studia, tj. získání titulu Bc. a vyššího.

Aktuálně nabízené specializace

  • Bezpečnostní studia
  • Politika v Evropské unii

Obsah studia

Studium je zaměřeno na zevrubné seznámení s oborem mezinárodní vztahy a jednotlivými výzkumnými oblastmi v jeho rámci (mezinárodní bezpečností, integračními procesy, teoriemi apod.). Velký důraz je kladen také na rozvíjení samostatných analytických schopností studentů využitelných ve veřejném i soukromém sektoru. Studenti se v rámci studia seznámí s významnými badatelskými postupy, vyzkouší si různé techniky zpracování dat a jejich interpretace. Nedílnou součástí studia je rovněž rozvíjení prezentačních a komunikačních dovedností studentů. V rámci nabízených specializací se studenti zaměří buď na oblast mezinárodní bezpečnosti nebo na oblast evropských studií a politiky v Evropské unii.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru profesí, např. v diplomatické a státní službě, na vyšších pozicích ve veřejné správě, v mezinárodních organizacích i neziskovém sektoru. Díky získaným schopnostem autonomně analyzovat realitu a řešit problémy najdou uplatnění i v soukromé sféře v oblasti zahraničních styků, v projektovém řízení, v analytických týmech apod.

 

Studoval jsem jiný bakalářský studijní obor než Mezinárodní vztahy – zvládnu studium v tomto navazujícím oboru?

Studijní plány v aktuální podobě jsou koncipovány jako otevřené širšímu spektru uchazečů. Pokud uchazeč studoval jiný sociálněvědní, humanitní či např. ekonomický obor, zvládnutí studia by pro něj nemělo být problémem.

Jak se přihlásit?

Přihláška se podává elektronicky, prostřednictvím aplikace Portál. Přihlaste se hned! Pozvánky k přijímacímu řízení najdete na stránkách Fakulty filozofické. Podívejte se na tu vaši.

Co mne čeká u přijímaček?

Přijímací zkoušky probíhají formou testu obsahujícího 40 otázek. Vybíráte jednu správnou odpověď ze čtyř nabízených možností. Předmětem testu je znalost moderní historie, všeobecného přehledu o domácí i světové politice a základních konceptů z oboru mezinárodních vztahů.

Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný studijní program (na jakékoli univerzitě v ČR) v bakalářském nebo magisterském stupni s vyznamenáním.

Jaké budu mít předměty?

Aktuální strukturu studijního plánu najdete na této stránce.

Každý předmět má upřesňující aktuální program kurzu zvaný sylabus. Všechny sylaby k jednotlivým kurzům si můžete prohlédnout zde. Můžete si tak udělat představu o povinnostech studentů v jednotlivých kurzech a o konkrétním průběhu výuky. Kvalitu výuky můžete po každém semestru anonymně ohodnotit, vyučující mají povinnost na vaše podněty a připomínky reagovat.

Kdo mě bude učit?

Učit vás budou specialisté v jednotlivých akademických disciplínách. Přednášející a vedoucí seminářů nejsou jen učitelé, ale věnují se i rozsáhlé badatelské činnosti. Jsou autory mnoha publikací, řešiteli výzkumných grantů, přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích. Na jednotlivé odborné profily vyučujících se můžete podívat zde.

Kde probíhá výuka?

Přednášky a semináře se konají výlučně v centru Plzně v budově Jungmannova 1. Na stejném místě mají kanceláře jednotliví vyučující, konají se zde tedy i jejich konzultační hodiny.

Je účast na výuce povinná?

Účast na přednáškách a seminářích není obecně povinná. Míra minimální nutné účasti vždy záleží na podmínkách absolvování konkrétního předmětu.

Mohu v rámci studia vyjet do zahraničí?

To samozřejmě můžete. Katedra spolupracuje s řadou zahraničních univerzit v rámci evropského programu Erasmus+. Díky tomu můžete vyjet studovat do zahraničí na jeden semestr nebo i celý rok. Kromě programu Erasmus+ můžete využít také finance z projektu Inter 16, ve kterém si můžete vybrat zemi, do které chcete vyjet (i mimoevropskou).

Zde se můžete podívat na aktuání přehled zahraničních smluv.

Chtěl bych se v rámci studia učit další jazyky - je to možné?

Můžete, v rámci studijního plánu je pro to vytvořen prostor. Katedra nabízí studium španělštiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny. Na univerzitě je dále možné studovat např. italštinu či latinu.

Přijdu během studia do kontaktu s praxí?

K tomu je určen kurz "Stáže", v jehož rámci vyrazíte na stáž do některé ze smluvních českých či zahraničních institucí.

Jaké mám možnosti, pokud budu chtít pokračovat v dalším studiu?

Vynikajícím absolventům schopným samostatné analytické práce nabízíme studium v doktorském studijním oboru Mezinárodní vztahy. Katedra zároveň nabízí možnost absolvování rigorózní zkoušky.

Patička