Přejít k obsahu

Navazující magisterské obory

Na úrovni navazujícího studia nabízí Katedra politologie a mezinárodních vztahů v současnosti dva studijní obory.
Jedná se o:

 • navazující obor Politologie (ve specializacích Nacionalismus a radikalismus v politice a Evropská politická studia)
 • navazující obor Mezinárodní vztahy (ve specializacích Rozvojová studia a Evropská politická studia)

 

Politologie

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na zevrubné seznámení s oborem politologie a jednotlivými výzkumnými oblastmi v jeho rámci (politickým stranictvím, občanskou společností, volebními studii apod.). Velký důraz je kladen také na rozvíjení samostatných analytických schopností studentů využitelných ve veřejném i soukromém sektoru. Studenti se v rámci studia seznámí s významnými badatelskými postupy, vyzkouší si různé techniky zpracování dat a jejich interpretace. Nedílnou součástí studia je rovněž rozvíjení prezentačních a komunikačních dovedností studentů. V rámci nabízených specializací se studenti zaměří buď na tematickou oblast nacionalismu a radikalismu, na oblast evropských studií a evropských veřejných politik, nebo na oblast ekonomické geografie a regionálního rozvoje.

Profil a uplatnění absolventa

Navazující program Politologie připravuje absolventy schopné vykonávat rozličná povolání, jejichž společným jmenovatelem je samostatná analýza politické situace, mocenských vztahů, činnosti politických aktérů a dalších aktérů vstupujících do politického procesu. Absolvent prokazuje znalosti a porozumění politologickým a společenskovědním pojmům, nejnovějším trendům v rámci oboru, znalosti principů uplatňovaných při řízení politik na všech úrovních vládnutí, porozumění strategiím jednotlivých aktérů, kteří se účastní politického procesu. Absolvent má hluboké znalosti jednotlivých paradigmat, přístupů, teorií a metod v rámci politologie doplněné o hlubší porozumění konkrétní empirické problematice dle zvolené specializace. Absolvent je díky znalosti metod a teorií schopen samostatně zkoumat jednotlivá politická a společenská prostředí a politické otázky z hlediska obecnějších přístupů a teorií, přičemž má znalosti o různých pohledech na politickou problematiku skrze odlišná prizmata politologie. Absolvent dokáže samostatně zvolit vhodnou metodu pro analýzu konkrétní problematiky v oblasti politického systému a umí ji vhodným způsobem aplikovat. Absolvent je schopen kombinovat a propojovat poznatky z jednotlivých segmentů politologie a porozumět a kriticky hodnotit formu i dopady jednotlivých politik a přístupů k řešení společenských a politických problémů. Dle zvolené specializace je absolvent připraven na samostatnou analytickou, poradenskou či veřejnosprávní činnost v oblasti evropských veřejných politik či v oblastech vztahujících se k tématům nacionalismu, extremismu či radikalismu.

Absolvent získá následující znalosti:

 • Srovná východiska a podstatu základních teorií zaměřených na vztah politiky, státu a společnosti.
 • Vysvětlí roli sociálního vědce a sociálních věd ve společnosti.
 • Vysvětlí komplexní politické fenomény odehrávající se v politických systémech.
 • Popíše a vysvětlí nejnovější trendy a jevy v politice demokratických i nedemokratických států.
 • Popíše a vysvětlí teoretické přístupy ke studiu politických jevů a procesů.
 • Posoudí vhodnost využití různých metod výzkumu z oblasti politických věd.
 • Formuluje podmínky pro provedení kvalitativního a kvantitativního výzkumu v oblasti politické vědy.
 • Rozliší různé přístupy k výzkumu veřejných politik a metody a heuristiky užívané v rámci analýzy veřejných politik.
 • Vysvětlí podstatu politického lobbingu a srovná formy politického lobování.
 • Charakterizuje významné teoretické přístupy ke studiu politického stranictví a kriticky zhodnotí uplatnění různých metodologických přístupů v jejich rámci.
 • Charakterizuje významné teoretické přístupy ke studiu voleb a volebních procesů a kriticky zhodnotí uplatnění různých metodologických přístupů v jejich rámci.
 • Charakterizuje významné teoretické přístupy ke studiu občanské společnosti a systémů zprostředkování zájmů a kriticky zhodnotí uplatnění různých metodologických přístupů v jejich rámci.
 • Rozliší  typy politického extremismu a radikalismu a analyzují jejich projevy v českém i zahraničním politickém prostředí.
 • Vysvětlí podstatu a rysy procesu tvorby veřejných politik v Evropské unii.

Absolvent si osvojí následující dovednosti:

 • Samostatně interpretuje a kriticky hodnotí prameny a odborné politologické texty.
 • Samostatně na pokročilé úrovni analyzuje jevy odehrávající se v politické sféře v souladu s pravidly vědecké práce a s ohledem na příslušný kontext.
 • Samostatně vypracovává hodnocení a návrhy týkající se řešení politické problematiky na místní, národní i mezinárodní úrovni.
 • Srovná metody politologického výzkumu a je chopen zvolit tu, jež nejlépe odpovídá konkrétnímu výzkumnému záměru/úkolu.
 • Formuluje cíl výzkumu, sestaví výzkumný design a plán výzkumu dle zadání.
 • S využitím odpovídajících metod a teoretických východisek připraví rozsáhlejší text, odpovídající formálním nárokům kladeným na odborné texty.
 • Prezentuje a v souladu s principy vědecké práce hájí výsledky své tvůrčí činnosti.

Absolventi jsou připraveni pro kariéru spojenou s výbornou znalostí soudobých problémů a otázek světové, evropské a domácí politiky. Své uplatnění by měli naleznout především ve veřejné správě, diplomacii, aparátu politických stran a jiných politických sdružení, nadacích, vládních i nevládních organizacích mezinárodní i domácí provenience, médiích apod. Vynikající studenti by měli najít uplatnění také v doktorských studijních programech.

 

Mezinárodní vztahy

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na zevrubné seznámení s oborem mezinárodní vztahy a jednotlivými výzkumnými oblastmi v jeho rámci (mezinárodní bezpečností, integračními procesy, teoriemi apod.). Velký důraz je kladen také na rozvíjení samostatných analytických schopností studentů využitelných ve veřejném i soukromém sektoru. Studenti se v rámci studia seznámí s významnými badatelskými postupy, vyzkouší si různé techniky zpracování dat a jejich interpretace. Nedílnou součástí studia je rovněž rozvíjení prezentačních a komunikačních dovedností studentů. V rámci nabízených specializací se studenti zaměří buď na oblast rozvojové spolupráce nebo na oblast evropských studií a evropských veřejných politik.

Profil a uplatnění absolventa

Studium v navazujícím programu Mezinárodní vztahy připraví studenty na vstup do praxe mezinárodní i zahraniční politiky, bezpečnostní politiky i do mezinárodního obchodu. Absolvent je schopen na základě získaných zkušeností v oblasti práce s různými zdroji informací a psaním odborných textů samostatně vypracovat hodnocení a návrhy řešení různých aspektů mezinárodní spolupráce, bezpečnostní situace, apod. Absolvent prokazuje znalosti a porozumění konceptům z oboru mezinárodní vztahy, nejnovějším trendům v rámci oboru, znalosti principů uplatňovaných při řízení zahraničních politik na všech úrovních vládnutí, porozumění jednotlivým aktérům, kteří se zapojují do vazeb v rámci mezinárodního systému. Absolvent má hluboké znalosti jednotlivých paradigmat, přístupů, teorií a metod v rámci oboru mezinárodní vztahy doplněné o hlubší porozumění konkrétní empirické problematice dle zvolené specializace. Absolvent je díky znalosti metod a teorií schopen samostatně zkoumat jednotlivá mezinárodně-politická a společenská prostředí a otázky z hlediska obecnějších přístupů a teorií, přičemž má znalosti o různých pohledech na problematiku skrze odlišná prizmata oboru mezinárodní vztahy. Absolvent dokáže samostatně zvolit vhodnou metodu pro analýzu konkrétní problematiky v oblasti výzkumu mezinárodních vztahů a umí ji vhodným způsobem aplikovat. Absolvent disponuje dovedností kombinovat a propojovat poznatky z jednotlivých segmentů mezinárodních vztahů a porozumět a kriticky hodnotit formu i dopady zahraničních politik a jevů a událostí odehrávajících se v mezinárodním systému. Dle zvolené specializace je absolvent připraven na samostatnou analytickou, poradenskou či veřejnosprávní činnost v oblasti evropských veřejných politik či v oblasti rozvojových studií

Absolvent získá následující znalosti:

 • Vysvětlí komplexní politické fenomény současného mezinárodního systému.
 • Charakterizuje nejnovější trendy a jevy v mezinárodní politice.
 • Vysvětlí roli sociálního vědce a sociálních věd ve společnosti.
 • Charakterizuje na pokročilé úrovni teoretické přístupy ke studiu mezinárodních vztahů.
 • Zařadí události mezinárodního systému do pokročilých teoretických rámců.
 • Posoudí vhodnost využití různých metod výzkumu z oblasti mezinárodních vztahů.
 • Formuluje podmínky pro provedení kvalitativního a kvantitativního výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů.
 • Rozliší různé přístupy k výzkumu veřejných politik a metody a heuristiky užívané v rámci analýzy zahraničních politik.
 • Charakterizuje významné teoretické přístupy ke studiu mezinárodní bezpečnosti a kriticky zhodnotí uplatnění různých metodologických přístupů v jejich rámci.
 • Charakterizuje významné teoretické přístupy ke studiu globalizace a integračních procesů a kriticky zhodnotí uplatnění různých metodologických přístupů v jejich rámci.
 • Charakterizuje významné teoretické přístupy ke studiu mezinárodního systému a kriticky zhodnotí uplatnění různých metodologických přístupů v jejich rámci.
 • Charakterizuje a kriticky zhodnotí přístupy k rozvojové problematice a nástroje rozvojových politik.
 • Vysvětlí podstatu a rysy procesu tvorby veřejných politik v Evropské unii.

Absolvent si osvojí následující dovednosti:

 • Samostatně interpretuje a kriticky hodnotí prameny a odborné texty z oblasti mezinárodních vztahů.
 • Samostatně na pokročilé úrovni analyzuje jevy odehrávající se v mezinárodním systému v souladu s pravidly vědecké práce a s ohledem na příslušný kontext.
 • Soudržně argumentuje ohledně porozumění či vysvětlení určitého fenoménu či procesu v oblasti mezinárodních vztahů před laickou i odbornou veřejností.
 • Samostatně formuluje hypotézy a vytváří výzkumné projekty v oboru mezinárodní vztahy.
 • Kriticky pracuje s komplexními datovými soubory.
 • Formuluje cíl výzkumu, sestaví výzkumný design a plán výzkumu dle zadání.
 • S využitím odpovídajících metod a teoretických východisek připraví rozsáhlejší text, odpovídající formálním nárokům kladeným na odborné texty.
 • Prezentuje a v souladu s principy vědecké práce hájí výsledky tvůrčí činnosti.

Absolventi jsou připraveni pro kariéru spojenou s výbornou znalostí soudobých problémů a otázek světové, evropské a domácí politiky. Své uplatnění by měli naleznout především ve veřejné správě, diplomacii, aparátu politických stran a jiných politických sdružení, nadacích, vládních i nevládních organizacích mezinárodní i domácí provenience, médiích, nadnárodních a mezinárodních obchodních společnostech apod. Vynikající studenti by měli najít uplatnění také v doktorských studijních programech.

Patička