Přejít k obsahu

Bakalářské obory

Na bakalářské úrovni studia nabízí Katedra politologie a mezinárodních vztahů od akademického roku 2015/2016 dva studijní obory.
Jedná se o:

 • bakalářský obor Politologie (v prezenční nebo kombinované formě studia)
 • bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia (ve specializacích Britská a americká studia, Ruská studia, Evropská studia s francouzštinou, Evropská studia s němčinou)

 

Politologie

Charakteristika oboru

Studijní plán oboru Politologie byl v akademickém roce 2014/2015 zásadně inovován a zmodernizován, aby vyhovoval potřebám studentů a moderním trendům ve výuce sociálních věd. Studenti absolvují povinné předměty, které se seznamují ze se základy odborné práce, klíčovými tématy vývoje českého politického systému, evropských politických systémů, Evropské unie. Studenti se učí analyzovat důležité společenské fenomény, jako je ideologie, nacionalismus, demokracie a autoritarismus, teorie státu a moci apod. Nově je větší důraz kladen i na praktické dovednosti studentů jako je projektování, analýza a produkce mediálních sdělení či výuka cizích jazyků.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského programu Politologie disponuje výbornou orientací v politických procesech a institucích v soudobých demokraciích. Je seznámen s fungováním politického systému České republiky a většiny evropských a světových velmocí. Získá základní znalosti v oblastech veřejné správy, evropských studií, politické teorie a filozofie a mezinárodních vztahů, seznámí se s fungováním politického stranictví a volebními procesy (volebními systémy, kampaní, politickým marketingem). Absolvent je připraven na výkon povolání rovněž díky absolvování prakticky orientovaných předmětů, které mu poskytnou základní znalosti a dovednosti v oblastech public relations, projektů a projektového řízení a analýzy veřejných politik. V rámci nabízených bloků volitelných předmětů má student možnost zaměřit se buď na oblast vztahu médií a politiky, politického marketingu a politické komunikace, nebo zvolit oblast státu a státnosti, veřejných politik a nedemokratických režimů.

V rámci studia převládá zaměření na soudobou politickou praxi (dominantně v evropském prostředí). Absolvent disponuje znalostmi a dovednostmi, které mu umožní prohlubovat svůj zájem o obor v rámci navazujícího magisterského studia, a zároveň je dostatečně připraven z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce.

Absolvent získá následující znalosti:

 • Interpretuje politiku jako takovou, respektive politický subsystém společnosti.
 • Popíše předmět vědního oboru politologie, zná hlavní podobory politologie a předmět jejich studia.
 • Popíše vývoj politologie ve světovém i domácím kontextu a zásadní etapy vývoje oboru s ohledem na dominující teoretické přístupy a metody.
 • Vyjmenuje a popíše hlavní metodologické přístupy užívané v politologii.
 • Charakterizuje základní témata politického myšlení, respektive politické filozofie od antiky po současnost.
 • Popíše základní rysy politických ideologií a jejich vzájemné rozdíly.
 • Vysvětlí principy politických jevů a procesů na národní úrovni.
 • Zařadí klíčové instituce, aktéry a procesy politických systémů v rámci typologií.
 • Identifikuje základní prvky demokratických i nedemokratických politických systémů.
 • Rozliší jednotlivé typy aktérů pohybujících se v politických procesech a interpretuje jejich roli.
 • Na základní úrovni charakterizuje vývoj vnitrostátní politiky, a to z perspektivy základních podoborů politologie (aplikované politické teorie, komparativní politologie, politické filozofie, analýzy veřejných politik).

Absolvent si osvojí následující dovednosti:

 • Stanoví podmínky politologického výzkumu a identifikuje jeho hlavní limity.
 • Na odborné úrovni diskutuje a argumentuje ohledně politických jevů, událostí a procesů, a to na základě faktografických znalostí a znalosti teoretického a metodologického rámce politologie a příbuzných sociálních věd.
 • Kriticky reflektuje prameny a odbornou politologickou literaturu, ovládá zásady heuristiky.
 • Analyzuje a interpretuje konkrétní události a jevy vnitrostátní politiky, a to na základě aplikace osvojených teorií a metod.
 • Prezentuje výsledky analýzy politických událostí a interpretace politických dějů.

Absolventi jsou připraveni k činnosti v mezinárodních i vnitrostátních institucích, ve školství, v orgánech státní správy i samosprávy, nevládních organizacích, v servisní a poradensko-politologické činnosti, v mediální sféře a v aparátu politických stran či v diplomatické službě. Najdou uplatnění také v českých i mezinárodních firmách a regionálních či mezinárodních organizacích, vč. Evropské unie.

 

Mezinárodní vztahy - teritoriální studia

Specializace: Britská a americká studia / Ruská studia / Evropská studia s francouzštinou / Evropská studia s němčinou

Charakteristika oboru

Obor mezinárodní vztahy - teritoriální studia navazuje na tradici oborů Mezinárodní vztahy - britská a americká studia a mezinárodní vztahy - východoevropská studia, která katedra úspěšně pěstuje již řadu let. Nový obor ovšem zároveň znamenal výraznou inovaci stávajících kurzů, změny ve skladbě předmětů a proměnu celého výukového konceptu tak, aby odpovídal nejmodernějším nárokům na výuku v oboru mezinárodní vztahy. Studenti absolvují společný základ oboru mezinárodní vztahy, kde se seznamují s jednotlivými sub-disciplínami oboru (mezinárodní organizace, řešení konfliktů, mezinárodní politická ekonomie) a poté si volí specializační blok. Podle své specializace se pak studenti věnují přednostně prostoru angloamerického světa s důrazem na výuku angličtiny, politických a kulturních reálií, nebo se věnují Rusku a postsovětskému prostoru s důrazem na výuku ruského jazyka, angličtiny a politických a kulturních reálií, či prostoru Evropy a jejích politických reálií s možností volby zaměření na francouzský jazyk a francouzské kulturní reálie či německý jazyk a německé kulturní reálie.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského programu Mezinárodní vztahy – teritoriální studia disponuje obecnou orientací v oboru mezinárodní vztahy s teritoriálním zaměřením dle zvolené specializace. Absolvent je seznámen s oborem mezinárodní vztahy, tématy výzkumu, základními teoriemi, metodami a jednotlivými podobory (řešením konfliktů, analýzou zahraniční politiky, studiem mezinárodních organizací apod.). Absolvent je připraven na výkon povolání rovněž díky absolvování prakticky orientovaných předmětů, které mu poskytnou základní znalosti a dovednosti v oblastech médií a public relations, projektů a projektového řízení včetně základů finanční gramotnosti a mezinárodní politické ekonomie. Absolvent disponuje výbornou orientací v politických reáliích regionu anglosaských zemí, Ruska a postsovětského prostoru či Evropy dle zvolené specializace. Absolvent rovněž získá jazykové kompetence v jazyce dle zvolené specializace (v angličtině, ruštině, francouzštině či němčině). V rámci programu převládá zaměření na soudobou mezinárodní politiku a politické reálie v regionu dle zvolené specializace. Absolvent disponuje znalostmi a dovednostmi, které mu umožní prohlubovat svůj zájem o obor v rámci navazujícího magisterského studia, a zároveň je dostatečně připraven z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce.

Absolvent získá následující znalosti:

 • Charakterizuje mezinárodní vztahy jako obor, orientuje se ve struktuře podoborů.
 • Popíše vývoj oboru mezinárodní vztahy ve světovém i domácím kontextu a zásadní etapy vývoje oboru s ohledem na dominující teoretické přístupy a metody.
 • Vyjmenuje a vysvětlí hlavní metodologické přístupy užívané v mezinárodních vztazích.
 • Rozumí základním pojmům a metodám výzkumu v mezinárodních vztazích.
 • Charakterizuje základní témata z oblasti mezinárodní bezpečnosti a řešení konfliktů v mezinárodních vztazích.
 • Popíše a vysvětlí fungování významných mezinárodních organizací.
 • Vysvětlí principy a podstatu politických dějů na mezinárodní úrovni.
 • Rozliší a popíše přístupy k analýze zahraniční politiky, včetně používaných nástrojů analýzy.
 • Popíše a vysvětlí fungování politického systému Evropské unie.
 • Interpretuje vývoj evropské integrace v jeho jednotlivých etapách včetně zasazení do příslušného dobového kontextu.
 • Popíše a interpretuje politický vývoj v regionu dle zvolené specializace.
 • Popíše koncepce zahraničních politik aktérů dle zvolené specializace.
 • Vysvětlí fungování politických systémů v zemích dle zvolené specializace.

Absolvent si osvojí následující dovednosti:

 • Shromažďuje a vyhodnocuje relevantní data týkající se aktuálních otázek a témat z oblasti mezinárodních vztahů.
 • Na základě obecných oborových znalostí analyzuje  a interpretuje stav a vývoj mezinárodního systému.
 • Srozumitelně a přesvědčivě prezentuje výsledky vlastní analýzy.
 • Na pokročilé úrovni diskutuje o tématech týkajících se politických reálií regionu dle zvolené specializace.
 • Samostatně analyzuje vnitropolitickou situaci v regionu dle zvolené specializace.
 • Samostatně interpretuje klíčové atributy zahraničních politik aktérů dle zvolené specializace.
 • Zpracuje souvislý text prezentující výsledky vlastní analýzy v angličtině a dle zvolené specializace v ruštině, němčině či francouzštině.
 • Obhajuje závěry vlastní analýzy v angličtině a dle zvolené specializace v ruštině, němčině či francouzštině.

Absolventi jsou připraveni k činnosti v mezinárodních i vnitrostátních institucích, ve školství, v orgánech státní správy i samosprávy, nevládních organizacích, v servisní a poradensko-politologické činnosti, v mediální sféře a v aparátu politických stran či v diplomatické službě. Najdou uplatnění také v českých i mezinárodních firmách a regionálních či mezinárodních organizacích, vč. Evropské unie.

Patička